P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

27 maja 2015 Harcerze w Liskowie, Pyzdrach, Słupcy, Zagórowie w latach 1917-1932

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

Harcerze w Liskowie, Pyzdrach, Słupcy, Zagórowie w latach 1917- 1932

   W 1923r. w Koninie powstały samodzielne hufce: męski i żeński. Hufcowymi byli Janina Szymczakówna1 i Stanisław Wiśniewski. Z władzami tych hufców drużyny w z Powiatu Słupeckiego utrzymują łączność i współpracę.

W Pyzdrach w latach 1917- 1932
   W Pyzdrach w lata 1917 - 1920 w ówczesnym powiecie słupeckim drużyna harcerska powstała z inicjatywy m. in. Mariana Wichlińskiego.
   Według stanu z 12 maja 1918 r. w skład drużyny wchodzili między innymi: Adaszewski Zygmunt, Bukowiecki Jan, Drobniewski Antoni, Gajewski Mieczysław, Kasprzak Antoni, Kosmalski Konrad, Kosmalski Zdzisław, Nowiński Andrzej, Nowiński Leopold, Olejniczak Jan, Stawick Stanisław, Szeadroch Zygmunt, Tłoczek Ignacy, Toczkiewicz, Tomaszewski Ryszard, Wasilewski Czesław, Welke Jan i Tichliński Marian. Wiek harcerzy wahał się w granicach od 13 da 16 lat. Drużynowy Wichliński miał ok. 20 lat.
   Po wyjeździe z Pyzdr M. Wichlińskiego, kierownictwo drużyny objął I. Tłoczek, a jego przybocznym został L. Nowiński. Było to w grudniu 1918 roku w trakcie tworzenia drużyny gimnazjalnej im. Zawiszy Czarnego, zarejestrowanej następnie w Okręgu V — K. Stało się to za pośrednictwem słupeckiej organizacji harcerskiej, starszej pod względem organizacyjnym aniżeli pyzderska. Nazwiska ówczesnych słupeckich władz harcerskich: Morawski Marian, Trębaczkiewicz Marian.
   W marcu 1919 roku nawiązany został kontakt z drużyną w Zagórowie drogą wzajemnych odwiedzin starszych wiekiem zastępów.
   Latem 1919 raku odbył się w Słupcy zlot harcerstwa V okręgu. Drużynę pyzderską reprezentował na zlocie zastęp starszych wiekiem chłopców, zaprawionych do uciążliwych marszów i niewygód.
   W maju 1920 roku nastąpiła wymiana odwiedzin i wspólnych ćwiczeń między drużyną pyzderską i miłosławską.
   Lokal drużyny do połowy 1920 roku mieścił się w jednej z izb gmachu klasztornego na parterze. Tam przechowywano sprzęt, bibliotekę, ewidencję, instrukcje i kopie korespondencji. Sztandar drużyny wykonany w warszawskich pracowniach hafciarskich z wyobrażeniem na awersie Białego Orła i na rewersie Lilii z odpowiednimi inskrypcjami przechowywano w kancelarii gimnazjalnej. Funkcję chorążego pełnił Wacław Głowinkowski. W połowie 1920r. roku kierownictwo drużyny objął Leopold Nowiński, nauczyciela szkoły powszechnej. 2 Drużynowym tej drużyny był Ignacy Tłoczek. W 1922r. drużynowym jest Henryk Bagrowski. 1 czerwca 1925 roku w drużynie odbyło się przyrzeczenie harcerskie, które odebrał hufcowy z Konina Druh Wojciech Jarmoniak. Od 28 kwietnia 1928r. drużyną kieruje Druh Antoni Narożny zawodu piekarz, lat 24, wywiadowca. Przybocznym jest Stanisław Parbinowski, wywiadowca lat 24. Przy drużynie działa Koło Przyjaciół ZHP, które liczy 12 członków a przewodniczącym Koła jest Bogumił Luke, posterunkowy P.P jest również opiekunem drużyny. Drużyna liczy 16 druhów - 1928r. 3
   Rozkazem komendanta Chorągwi Łodzi L.dz. 3/48 Drużynowym zostaje Ryszard Serbinowski.
   Drużyna prowadziła działalność do II wojny światowej.
   W 1919 roku krótko działa w Pyzdrach drużyna żeńska prowadzona przez Genowefę Tomaszewską.

W Zagórowie w 1928 - 1929r.
   Drużyna im. Kazimierza Puławskiego obchodzi 10-lecie założenia. Zachowało sie zdjęcie grupowe członków drużyny z napisem "10-ciolecie Drużyny Harcerskiej im. K. Pułaskiego w Zagórowie.     Drużynowym drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa w 1928r.4 jest Stefan Grzegorzewski z zawodu murarz, lat 17, stopień harcerski III. Przybocznym jest Henryk Witkowski. Stefan Kosmalski, nauczyciel 7 – klasowej Szkoły Powszechnej jest opiekunem drużyny. Drużyna liczy 18 druhów. 7 młodzików z przyrzeczeniem, 7 młodzików bez przyrzeczenia, 4 bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 12 druhów, 6 jest pozaszkolnych. Zbiórki odbywają się w lokalu prywatnym.

   Drużynowym drużyny w 1929r. jest Henryk Witkowski z zawodu stolarz, lat 20, młodzik. Drużyna liczy 47 członków. Posiada dwa zastępy. Przewodniczącym Koła Przyjaciół jest ks. Jan Sowiński5 natomiast opiekunem drużyny jest Jan Wróblewski, nauczyciel.
   Drużynowym w 1928r.6 jest Stefan Grzegorzewski z zawodu murarz, lat 17, stopień harcerski III. Przybocznym jest Henryk Witkowski. Stefan Kosmalski, nauczyciel 7 – klasowej Szkoły Powszechnej jest opiekunem drużyny. Drużyna liczy 18 druhów.

W Liskowie 1921-1925
   W 1913 założono w Liskowie szkołę rolniczą, w 1915 r. powstało gimnazjum przekształcone w 1921r. w Seminarium Nauczycielskie (przeniesione w 1926 do Słupcy).
   Kazimierz Gościmski w „Gazecie Słupeckiej” pisze7 „Istniała tam (w Liskowie) prężna drużyna harcerska założona w roku 1919, licząca 40 członków im. Bartosza Głowackiego; z drużynowym Stanisławem Langotem. Drużyna posiadała sztandar, proporce zastępów, bibliotekę i sprzęt obozowy”.
   Przy Seminarium Nauczycielskim w Liskowie powstała również biblioteka z czytelnią działającej tutaj Sodalicji Mariańskiej oraz biblioteka I Drużyny Harcerskiej im. Bartosza Głowackiego. /…/ Mimo usilnych poszukiwań nie udało się ustalić dokładnej daty powstania tej biblioteki.8

W Słupcy w 1926 i 1928r.
   W 1926 roku prawdopodobnie tuż po przeniesieniu szkoły z Liskowa działała w Seminarium Nauczycielskim w Słupcy I Drużyna Harcerska im. Bartosza Głowackiego. Mimo poszukiwań nie udało się ustalić działalności drużyny.
   „Drużyna męska Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy nawiązała do chlubnych tradycji w Liskowie i wznowiła swoją działalność w nowym środowisku. Szkoła stała się kuźnią kadr harcerskich. Drużyna harcerska męska przyjęła za patrona Jana III Sobieskiego. Z tej drużyny wyrośli późniejsi działacze oświatowi, wojskowi, naukowcy jak: mgr Józef Krzywania, kap. Czesław Dobrecki, podinspektor szkolny w Koninie Józef Rybarczyk, autor popularnych podręczników dla najmłodszych klas Stanisław Aleksandrzak.
   Aktywnymi członkami byli: Edwin Krzyżaniak, Bolesław Muszyński, Edward Sypniewski prof. Gogolewski, ks. Mikusiński. Funkcję drużynowego przez wiele lat pełnił druh Józef Imirowicz.” (Kazimierz Gościmski – „Gazeta Słupecka - Z historii Harcerstwa 10”).
  Drużynowym drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy w 1928r.9 był Wacław Karpiński z zawodu nauczyciel, lat 21, II-gi (drugi). Zastępowi Wilhelm Münch i Edwin Krzyżanowski. Kapelanem drużyny był ks. Jan Mikusiński a lekarzem Walenty Żurek, lekarz szkolny. Drużyna liczyła 22 druhów. Podzielona na dwa zastępy. Jeden wywiadowca i dwóch młodzików z przyrzeczeniem, dziewiętnastu bez stopnia.

Opracował hm. Władysław Szymański

1 Grób - małżeństwa Walusiaków, w którym spoczywa Janina Walusiak z domu Szymczakówna /1903-1984/, harcmistrzyni - od początku lat dwudziestych do 1939 r. Komendantka Żeńskiego Hufca. ZHP w Koninie. Wybitna postać przedwojennego harcerstwa. Długoletnia drużynowa i opiekunka. 2 Drużyny Harcerek im. Marii Konopnickiej w Koninie. Komendantka Pogotowia Wojennego Harcerek we wrześniu 1939 r. Porucznik Wojska Polskiego, członek Koła Przyjaciół Harcerstwa. W dniu 25 IX 1992 r. - w uznaniu jej zasług wmurowano metalowy krzyż harcerski w górnym lewym rogu tablicy nagrobnej.
Grób znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej, w pierwszej alejce za kaplicą , drugi grób po prawej. M-198
2 Z materiałów do historii drużyny harcerskiej w Pyzdrach obejmujące lata 1917-1920; z zapisu prof. dr. Ignacego F. Tłoczka.
3 Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach założona 29 kwietnia 1923 roku.
4 Jak opisuje raport roczny wysłany po 15 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.
5 Proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Zagórowie w latach 1926-1943.
6 Jak opisuje raport roczny wysłany po 15 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.
7 Gazeta Słupecka – Z historii harcerstwa Słupeckiego.
8 Dorota Bartnik „Kultura książki w Liskowie” str. 47.
9 Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy założonej 1 kwietnia 1928 roku. Drużyna działa przy Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego.

11 listopada 1918 U Harcerzy Słupeckich.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

Rok 1918 u Słupeckich Harcerzy.
   III Drużyna Harcerska im. Tadeusz Kościuszki w Słupcy podporządkowana ówczesnej organizacji POW, 4 obwód/III A/8 okręg Kalisz łącznie z POW, Komendą Lokalną w Słupcy brała czynny udział w pracy niepodległościowej i była używana do służby wartowniczej i innych funkcji pomocniczych. 11.11.1918 roku drużyna razem z POW rozbrajała okupanta niemieckiego na terenie miasta Słupcy.
   11 listopada 1918 roku słupeccy harcerze zgłosili się do Wojska Polskiego. Byli to następujący Druhowie: Arendarek Józef ps. Zbyszko ur.1900r., Arendarek Leon ps. Wiąz ur.1903r, Cisiawski Kazimierz ps. Armata ur.1900r., Deplewski Stanisław ps. Grabina ur.1900r., Goiński Jan ps . Dobrys ur. 19001r., Gościński Franciszek ps . Świerk ur.1900r., Gościński Jozef ps. Polakiewicz i Rosa ur.1898r., Grzybowski Franciszek ur. 1901r. Klecha Józef ps. Lasota i Gryziewicz ur. 1897r., Kluczyński Jan ps. Wyrwa ur. 1901r., Sobocki Leonard ur. 1900?., Łukaszewski Antoni ps. Rys ur.1901r., Piasecki Jan ps. Odrowąż i Lipina ur.1897r., Narożny Wacław ps. Majski ur. 1900r., Stawicki Stefan ps. Mirecki ur. 1901r., Trębaczkiewicz Marian ps. Śmigły i Bem ur.1901r., Ważbiński Wojciech ps. Krzysztopolski i Galas ur. 1898r., Włoczywodziński Marian ps. Winnicki ur. 1902r., Ważbiński Jan ps. Orlik ur. 1900r. 1
   Do wojska polskiego zgłosili się także Słupcznie nie będący harcerzami. 2

W 1918 roku byli jeszcze mali ...
(Tak autor podpisujący się (as) pisze w Gazecie Poznańskie o losach Janka Brzóstowicza ze Słupcy).

   "W Słupcy - maleńkim na onczas miasteczku woj. poznańskiego w listopadzie 1918r. można było zaobserwować grupkę młodzieży, która co pewien czas z pakunkami skrzętnie ukrytymi pod płaszczami wchodziła do kościoła. Wychodzili po kilkunastu minutach, rozpraszając się pośpiesznie w zaułkach ciemnych i ciasnych uliczek.
   Byli zbyt młodzi, aby wstępować do kościoła na odmawianie pacierzy. Tam w starych murach kościelnych sobie tylko wiadomymi sposobami wdrapywali się na górę, gdzie koło dzwonnicy w zagłębieniu muru składali broń i amunicję, „organizowaną” też sobie tylko wiadomymi sposobami. Nie dużo tego było, ale te kilka pistoletów i pudełek z amunicją stanowiło niezaprzeczalną ich dumę.
   Tak uzbrojeni, gdy wybuch powstania oznajmiły dalekie strzały, harcerze słupeccy w wieku 15 do 17 lat rozbroili posterunek policji. Teraz już każdy z nich miał broń. - Nie jeden nie wiedział nawet jak się z tym obchodzić - mówi Jan Brzóskiewicz, uczestnik Powstania, naonczas 16 letni chłopiec. Byliśmy ochotnikami.
Gdy zabrała się nas już spora grupka, liczące 40 ludzi pod dowództwem podporucznika Kozickiego ruszyliśmy do Strzałkowa. Przedtem trzeba było kilka dni posiedzieć w lesie. Czekaliśmy na tych, którzy jeszcze dołączą. Punkt zborny naznaczyliśmy w Kowalewie.
   - Gdy Janek zniknął z domu, ojciec który wiedział gdzie jest syn, nie chcąc zdradzić miejsca pobytu oddziałku niemieckiej policji, został zabrany do obozu w Strzałkowie jako zakładnik. Tam też spotkali się. Ojciec wrócił do domu. Był za stary i za bardzo schorowany, aby dołączyć do tych młodzików. Syn poszedł walczyć. Ze Strzałkowa przez Mielżyn, Powidz, Witkowo oddziałek dotarł do Wrześni. Tu otrzymali pierwszy chrzest bojowy. Kilka starć z regularnymi wojskami niemieckimi.
Potem poszli dalej, przez Swarzędz do Poznania. Dotarli tam pod koniec grudnia.
   Na Ławicy trwały jeszcze walki. Oddziałek słupeckich harcerzy został włączony do grupy powstańczej. Kazano im oddać broń. Minęła połowa stycznia. Na stanowisko głównodowodzącego tworzącej się armii wielkopolskiej został powołany gen. J. Dowbór-Muśnicki. Chciał on dotychczasowy żywiołowy zaciąg pod broń ochotników zastąpić regularnym wojskiem. Zaczęto zaprowadzać dyscyplinę wojskową. Dla dzieci nie było miejsca w oddziałach. W końcu stycznia Janek Brzóskiewicz wraz z kolegami wrócił do rodzinnej Słupcy."

(as)

Wypis z książki Bogny Wojciechowskiej
„Ku wolnej Polsce. Z dziejów słupeckiego obwodu”.
..."2. Mobilizacja harcerzy
12 listopada 1918 roku przybył do Słupcy jako podkomisarz mobilizacyjny starszych harcerzy Wincenty Grętkiewicz. Na zebraniu starszych harcerzy w Komendzie Głównej ZHP postanowiono bowiem mobilizować ochotniczo do wojska starszych harcerzy, poczynając od szesnastolatków. W tym celu na poszczególne okręgi kraju wyznaczono specjalnych komisarzy mobilizacyjnych i ich oficjalnych zastępców. Na komisarza okręgu kaliskiego powołano byłego legionistę i harcerza por. Morrisa, na jego zastępcę wspomnianego już Wincentego Grętkiewicza, późniejszego sekretarza Wydziału Powiatowego w Słupcy, a w latach 1934 — 1939 burmistrza Konina.
Takich 16-latków i starszej młodzieży wśród słupeckich harcerzy było około 40. Grętkiewiczowi udało się zmobilizować około 20. Na jego prośbę miejscowy komendant POW zaopatrzył harcerzy nie tylko w karabiny poniemieckie i amunicję, ale i w niezbędny ekwipunek oraz umundurowanie, nie wyłączając płaszczy wojskowych na zimę. Uzbrojenie i ekwipunek pochodziły z magazynów obozu jenieckiego w Strzałkowie.
Wśród zmobilizowanych harcerzy znaleźli się m. in. Jan Ważbiński i Józef Arendarek, którzy później pomagali Grętkiewiczowi w organizowaniu kompanii harcerskiej.
W Koninie uzupełnił Grętkiewicz słupecki oddział 10 starszymi harcerzami. Tak skompletowany pluton wziął jeszcze udział w manifestacyjnym pogrzebie poległych w dniu 11 listopada od kul niemieckich mieszkańców Konina, oddając im cześć trzykrotną salwą honorową w momencie spuszczania trumien do zbiorowego grobu, by następnie podwodami konnymi podjechać do Zbierska, a stamtąd kolejką wąskotorową do Kalisza. W Kaliszu zakwaterowano ich w zabudowaniach poklasztornych przy ul. Stawiszyńskiej. Wkrótce dołączył do nich pluton harcerski z Kalisza i drugi z Turku. W ten sposób została ostatecznie zorganizowana kompania harcerska, na czele której stanął por. Morris jako komisarz mobilizacyjny starszych harcerzy na okręg kaliski (tymczasowe dowództwo sprawował Grętkiewicz). Kompania była całkowicie umundurowana i wchodziła w skład organizującego się 29 pułku piechoty. W grudniu jeden z plutonów harcerskiej kompanii pod dowództwem plutonowego Józefa Arendarka został odkomenderowany do pociągu pancernego „Poznańczyk" jako oddział piechoty zwiadowczej i wymaszerował do wschodniej Małopolski. Tam w walkach z Ukraińcami zginął Wawrzyn Kalczyński (?) z Lądku. 95 Wśród słupczan oprócz Arendarka w grupie tej był również Marian Trębaczkiewicz.
Dwa pozostałe plutony w dniu 1 stycznia 1919 roku, odpowiednio uzupełnione, uformowały
kompanię techniczną 29 pułku piechoty. Grętkiewicz został starszym sierżantem w tej kompanii. Młodzi chłopcy znaleźli się w różnorodnych formacjach. Bracia Józef (lat 22) i młodszy od niego Franciszek (lat 20) Gościńscy ze słupeckiej III Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki — na przykład — trafili do kompanii 5-ej 29 p. piechoty. W czasie walk pod Warszawą w roku 1920 zginęli. W roku 1920 poległ również Stefan Krajewski."...

Wypis z książki Bogny Wojciechowskiej Ku wolnej Polsce. Z dziejów słupeckiego obwodu POW str. 106

WINCENTY GRĘTKIEWICZ 1898 -1984 3

   Urodził się 24 marca 1898 r. w Koninie. W rodzinnym miasteczku uczęszczał do szkoły elementarnej i 7-klasowej Szkoły Handlowej. Maturę zdobył we włocławskim gimnazjum. Kontynuował naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a potem na Uniwersytecie Poznańskim.
   Aktywnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej we Włocławku, później na terenie Konina. W 1915 r. współtworzy organizację skautowską w Koninie, a od 1916 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej - najpierw we Włocławku, potem w Koninie.
   W 1918 W. Grętkiewicz został podkomisarzem mobilizacyjnych okręgu kaliskiego, do spraw mobilizacji starszych harcerzy z powiatów: konińskie¬go i słupeckiego, harcerzy podporządkowanych Komendzie Głównej ZHP.
12 listopada 1918 przybył do Słupcy. Udało mu się zmobilizować około 20, z III DH im. Tadeusza Kościuszki. Na jego proś¬bę, miejscowy komendant POW Wojciech Ważbiński, pseud. Krzyżtoporski, zaopatrzył grupę w karabiny poniemieckie i amunicję, w niezbędny ekwipunek i umundurowanie. Wszystko z magazynów obozu jenieckiego w Strzałkowie. W Koninie uzupełnił słupecki oddział dziesiątką harcerzy. Harcerski pluton Grętkiewicza wziął udział w manifestacyjnym pogrzebie poległych - w dniu 11 listopada, od kul niemieckich - mieszkańców Konina.
   W latach 1918-21 służył w stopniu sierżanta w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich jako ochotnik. Brał także udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Już w cywilu został mianowany podporucznikiem.
   W 1924 r. urzędnik w samorządzie powiatowym, sekretarz wydziału powiatowego w Słupcy, a po likwidacji powiatu słupeckiego pracuje jasko inspektor samorządu gminnego powiatu pułtuskiego (1932-34).
   Od 1934 r. objął urząd burmistrza Konina, który sprawował do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie był ponadto wi¬ceprezesem Zarządu Mechanicznej Mleczami Spółdzielczej, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Średniej w Koninie, wiceprezesem Komitetu Budowy Gimnazjum. Dzięki jego zaangażowaniu w ciągu 2 lat wzniesiono budynek szkoły śred¬niej w Koninie przy ul. Mickiewicza. W okresie 1935-38 był jednocześnie posłem na Sejm Rzeczypospolitej.
   Pełnił funkcję prezesa Rady Powiatowej BBWR, a następnie stanął na czele Obozu Zjednoczenia Narodowego w Koninie.
   W latach okupacji został przesiedlony do Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1945r. wraca do Konina. Potem podjął pracę we Wrocławiu w oddziale NBP. W 1984 r. zmarł.
   Pozostawił po sobie wspomnienia i relacje o początkach konińskiego harcerstwa.

Uświadamiam sobie jak wiele pokoleń umiało żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Skautowego, czego dowodem są harcerskie dokonania tamtych lat.
Zebrał: hm.(-) Władysław Szymański, komendant HKS Słupca

 

[1]Z aneksu  – z wykazu sporządzony przez hm. Kazimierza Gościmskiego ze spisu członków 64 osobowej  III drużyny harcerskiej w Słupcy z lat 1916-1918.

Aneksy

Spis Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki w Słupcy z lat 1916-1918

Lp Nazwisko i imię Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia

Data wstąpienia

do harcerstwa

1. Arendarek Józef Stanisław, Małgorzata 5.03.1900 Słupca 25.09.1916r.
2. Arendarek Leon Stanisław, Małgorzata 13.03.1903 Kleczew 25.09.1916r.
3. Adamkiewicz Lucjan Teodor, Antonina 14.11.1902 Słupca 10.01.1917r.
4. Brzuśkiewicz Jan Ignacy, Marianna 17.06.1904 Słupca 25.09.1916r.
5. Buśkiewicz Zygfryd Konstanty, Stanisława 24.09.1902 Ląd 16.06.1917r.
6. Borucki Marian Józef, Emilia ? 1905 ? 10.05.1917r.
7. Balewski Stanisław Wincenty, Wanda 1.06.1906 Słupca 10.10.1917r.
8. Deplewski Stanisław Teofil Felicjan, Bronisława 8.12.1900 Słupca 25.09.1916r.
9. Deplewski Mieczysławn Lech Felicjan, Bronisława 27.07.1903 Słupca 25.09.1916r.
10. Dencer Bronisław Józef, Marianna 13.07.1902 Słupca 10.05.I917r.
11. Daszkiewicz Władysław Franciszek, Małgorzata 28.03.1903 Słupca 10.05.1917r.
12. Cisławski Kazimierz Józef, Katarzyna 10.06.1900 Słupca 25.09.1916r.
13. Gościński Jozef Antoni, Waleria 27.01.1998 Kazimierz 10.09.1917r.
14. Goński Marian Wincenty, Marzanna 2.10.1901 Słupca 25.09.1916r.
15. Gościński Franciszek Antoni, Waleria 4.10.1900 Kazimierz 25.09.1916r.
16. Goński Stanisław Feliks, Antonina 24.04.1904 Słupca 9.07.1917r.
17. Grzybowski Franciszek Antoni, Konstancja 11.01.1901 Ślesin 25.09.1916r.
18. Goński Jan Feliks, Antonina 13.06.1901 Słupca 18.09.1017r.
19. Glapa Władysław Michał, Marianna 2.07.1905 Aleksandrów 12.07.1917r.
20. Grochmalski Adam Michał, Marianna 19.10.1905 Słupca 20.07.1917r.
21. Gieryń Aleksander Kajetan, Pelagia 19.02.1901 Słupca 25.09.1916r.
22. Jaśkiewicz Jan Ignacy, Emilia 25.06.1902 Słupca 25.09.1916r.
23. Klecha Józef Franciszek, Antonina 15.09.1897 Słupca 10.03.1917r.
24. Kluczyński Jan Michał, Julia 25.11.1905 Słupca 25.09.19 16r..
25. Kluczyński Jan Walenty, Stanisława 16.10.1901 Słupca 25.09.1916r.
26. Krajewski Stefan Antoni, Marianna 31.07.1900 Słupca 25.09.19l6r.
27. Korboński Zygmunt Stanisław, Elżbieta 18.07.1904 Słupca 25.09.1916r.
28. Kluczyński Stanisław Michał, Juliana 24.04.1899 Słupca 25.09.1916r.
29. Kluczyński Roman Franciszek, Teofila 7.08.1901 Słupca 29.09.1916r.
30. Kowalewski Marian Franciszek. Michalina 5.12.1901 Słupca 25.09.1916r.
31. Kasprzyk Aleksander Michał, Franciszka 30.11.1900 Słupca 25.09.I916r.
32. Korboński Stefan Stefan, Władysława ? 1901 ? 25.09.1916r.
33. Koszarek Jan Ignacy, Marianna 21.12.1901 Słupca 25.08.1917r..
34. Łukaszewski Antoni Wawrzyniec, Gertruda 21.01.1901 Warszawa 25.08.1918r.
33. Michalski Jan Michał,  Antonina 24.11.1902 Słupca 20.07.1917r.
36. Michalski Ryszard Michał, Antonina 16.02.1905 Słupca 10.02.1917r.
37. Morawski Marian Antoni, Marianna 4.03.1899 Słupca 25.09.1916r.
38. Miller Bolesław Antoni, Anna 27.11.1899 Słupca 25.09.1916r.
39. Manuszak Stełan Wojciech, Michalina 21.07.1903 Słupca 10.10.1917r.
40. Nowakowski Marian Jan, Agnieszka 23.11.1900 Słupca 15.11.1917r.
41. Narożny Wacław Wincenty, Paulina 4.09.1900 Słupca 25.091916r.
42. Nowacki Jan Maciej, Franciszka 24.12.1901 Słupca 25.09.1916r.
43. Piasecki Jan Piotr, Stanisława 11.01.1897 Słupca 25.09.1916r.
44. Piasecki Franciszek Andrzej, Antonina 6.11.1902 Słupca 25.09.1916r.
45. Podgdrny Jan Andrzej, Antonina 14.06.1903 Słupca 10.10.1917r.
46. Rdesiński Narcyz Aleksy, Ksawera 14.10.1906 Słupca 20.07.1917r.
47. Rdesiński Bronisław Michał, Helena 14.06.1905 Słupca 20.07.1917r.
48. Ruciński Stefan Franciszek, Stanisława 30.06.1903 Słupca 15.11.1917r.
45. Rdesiński Michał Dominik, Magdalena 24.09.1902 Słupca 10.05.1917r.
50. Sokołowski Stefan Jan, Julia 11.11.1904 Ciążeń 10.10.1917r.
51. Stawicki Stefan Jan, Waleria 1.09.1901Młodojewo 25.09.1916r.
52. Śmigielski Józef Wawrzyniec, Bronisława 28.02.1903 Słupca 12.01.1917r.
53. Szczapiński Zygmunt Franciszek, Władysława 9.09.1904 USA 25.09.1916r.
54. Sobecki Leonard Julian, Marianna 24.10.1900 Słupca 25.09.1916r.
55. Trębaczkiewicz Marian Wincenty, Marianna 20.06.1901 Słupca 25.09.1916r.
56. Trębaczkiewicz Kazimierz Wincenty, Marianna 29.01.1905 Słupca 25.09.1916r.
57. Trębaczkiewicz Mieczysław Wincenty, Marianna 26.12.1907 Słupca 10.10.1917r.
58. Ważbiński Jan Henryk, Marianna 9.03.1900 Słupca 25.09.1916r.
59. Ważbiński Wojciech Henryk, Marianna 16.04.1998 Wierzbie 25.09.1916r.
60. Wydrzyński Władysław ? ? 25.05.1917r.
61. Włóczywodziński Jan Telesfor, Rozalia 10.05.1902 Słupca 10.05.1917r.
62. Witucki Stanisław Franciszek, Franciszka 20.04.1905 Zadzin 20.07.1917r.
63. Zieliński Karol ? ? 10.05.1917r.
64. Zwoliński Wacław Leonard,  Bronisław, 10.09.1903 Warszawa 10.10.1917r.

 

[2] Ponadto ochotnikami byli członkowie POW lecz nie harcerze – wypis z materiałów archiwalnych hm. Kazimierza Gościmskiego: Adamczewski Jan, Baczyński Jozef, Berdziński Julian, Czarcinski Roman, Cisławski Romuald, Chmielewski Euzebiusz, Filipiak Tadeusz, Gorzelański Jozef, Grzybowski Stefan, Harmaciński Ignacy, Imierowicz Henryk, Ignaszewski Jan, Jezierski Stefan, Krajewski Roman, Krajewski Władysław, Kalkowski Zygmunt, Kluczyński Jozef, Litoborski Jan, Litoborski J., Łodzewski Cz., Manuszak Władysław, Michalski Józef, Matuszewski Roman, Miller Franciszek, Nowacki Edward, Pankiewicz Roman, Piasecki Walerian, Podgórny Marian, Przybylski Marian, Różycki Piotr, Rozpędowski Wincenty, Świstalski Franciszek, Stawicki Bronisław, Trębaczkiewicz Zygmunt, Trębaczkiewicz Narcyz, Węgliński Antoni, Wiśniewski Władysław, Waszak Rajmund, Wiśniewski Stanisław, Wolicki Kazimierz, Zieliński Edward, Zakrzewski Mieczysław, Ziemniak Jan, Blejwas Władysław, Parus Edward, Przybylski Józef.

[3] Opracowano w oparciu o artykuły Tadeusza Kubackiego i Michała Rybczyńskiego.

14 grudnia 1928 Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

14 grudnia 1928

Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928r.[1]

    Drużynowym jest Wacław Karpiński z zawodu nauczyciel, lat 21,  II-gi - drugi (wywiadowca). Zastępowi Wilhelm Münch i Edwin Krzyżanowski.

    Koło przyjaciół przy drużynie nie istnieje.

    Kapelanem drużyny jest ks. Jan Mikusiński a lekarzem Walenty Żurek, lekarz szkolny.

    Drużyna liczy 22 druhów. Podzielona jest na dwa zastępy. Jeden wywiadowca i dwóch młodzików z przyrzeczeniem, dziewiętnastu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 21 druhów.

    Zbiórki odbywają się w szkole. Cała drużyna odbyła w minionym roku 24 zbiórki drużyny z tego10 w izbie, 10 na boisku, 4 z wycieczką. Zastęp I odbył 30 zvbiórek10 w izbie, 16 na boisku, 4 z krótką wycieczką, Zastęp II odbył 24 zbiórki 8 w izbie, 14 na boisku, 2 z krótką wycieczką.

    Drużyna nie posiada własnej biblioteczki. Wartość  inwentarza 330 zł. Do kasy Komendy Hufca w Koninie drużyna wpłaciła w ciągu roku 22 zł. pogłównego.

30 grudnia 1929


[1] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny szkolnej  im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy założonej  1 kwietnia 1928 roku. Drużyna działa przy Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego.

14 grudnia 1928 Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

14 grudnia 1928 

Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928r.[1] 

    Drużynowym jest Antoni Narożny z zawodu piekarz, lat 24, wywiadowca. Przybocznym jest Stanisław Parbinowski, wywiadowca lat 24.

Drużyna w 1927 i 1928 była drużyną próbną.

    Przy drużynie działa Koło Przyjaciół ZHP, które liczy 12 członków a przewodniczącym Koła jest Bogumił Luke, posterunkowy P.P jest również opiekunem drużyny.

     Drużyna liczy 16 druhów. Podzielona jest na dwa zastępy. Jedenastu młodzików z przyrzeczeniem, pięciu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 6 druhów, jeden jest pozaszkolnym, w wieku zarobkującym (17-21 lat) jest 2 druhów. Pozostali 8 to młodzież pozaszkolna miejska.

     Zbiórki odbywają się w izbie przy ul. Kaliskiej. Cała drużyna odbyła w minionym roku 52 zbiórki z tego 30 w izbie, 29 na boisku, 2 z wycieczką z nocowaniem.

     Drużyna posiada własną biblioteczkę, w której jest książek harcerskich 10. Całkowity dochód rocznym wyniósł 165 zł. Wartość inwentarz w drużynie jest na kwotę 1150 zł.


[1] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny rzemieślniczej  im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach założona  29 kwietnia 1923 roku.

30 grudnia 1929 Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r.

Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

30 grudnia 1929

Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r.[1]

    Drużynowym jest Henryk Witkowski z zawodu stolarz, lat 20, młodzik.

    Przy drużynie działa Koło Przyjaciół, które liczy 47 członków a przewodniczącym Koła jest ks. Jan Sowiński[2] natomiast opiekunem drużyny jest Jan Wróblewski, nauczyciel. 

    Drużyna posiada dwa zastępy i liczy 11 druhów. Trzech młodzików z przyrzeczeniem, jednego młodzika bez przyrzeczenia, siedmiu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 7 druhów, jeden jest pozaszkolnym , w wieku zarobkującym (17-21 lat) jest troje druhów. Zbiórki odbywają się w lokalu prywatnym.

    Cała drużyna odbyła w minionym roku 36 zbiórek z tego 30 w izbie, a 6 z krótką wycieczką. Zastępy odbyły 61 zbiórek w izbie 53 a 8 z krótką wycieczką.      

    Drużyna posiada własną biblioteczkę, w której jest 327 książek z tego harcerskich 78. Całkowity dochód rocznym wyniósł 261 zł i 23 grosze. Wartość inwentarz w drużynie jest na kwotę 1326 zł i 50 groszy.


[1] Jak opisuje raport roczny wysłany 30 grudnia 1929 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.

[2] Proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Zagórowie w latach 1926-1943.

Joomla templates by a4joomla