Od 1932 roku w Słupcy następuje stopniowa likwidacja Seminarium Nauczycielskiego. Co roku rozwiązywano po jednym kursie. Rada Miejska postanowiła utworzyć Gimnazjum na co uzyskała zgodę Kuratorium Łódzkiego. I w momencie zamknięcia Seminarium w Słupcy działało pełne czteroletnie Państwowe Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego – jak  podaje „Zarys historii i dzień dzisiejszy Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego”  z roku 2006 s. 9 – /…/ „Gimnazjum kontynuowało tradycje byłego Seminarium/…/ działalność prowadziły: harcerstwo, /…/”.

Drużyny Harcerskie działały także przy Szkole Powszechnej. Drużynowym był Wacław Karpiński. (Raport z 30 grudnia 1930 roku)

W 1932r. Józefa Muszyńska kontynuuje działalność jako drużynowa w Drużynie Harcerek im. Emilii Plater przy Szkole Powszechnej w Słupcy. Wcześniej, bo od 1926 roku drużynę prowadziła Celina Kwiecińska a od 1937r. do 1939r. Jadwiga Karpińska. Ponadto Józefa Muszyńska zorganizowała dla dziewcząt starszych drużynę pozaszkolną i gromadę zuchową: „Błękitne zuchy”. Drużyna bierze udział w uroczystościach z okazji 3 Maja. Urządza wycieczki rowerowe nad jezioro Powidzkie i na jagody.

W 1935r. harcerze Słupeccy biorą udział w Zlocie w Spale. Ze Słupcy brało udział 6 harcerek i 24 harcerzy. Komendantem harcerzy słupeckich na Jubileuszowym Zlocie w Spale był Józef Imirowicz. W r.1934r uczestniczy w kursie podharcmistrzowskim w Potoku Złotym. Kurs zorganizowany dla kadry przez Chorągiew Łódzką. W roku następnym ukończył kurs drużynowych w Tarasce koło Sulejowa i rozkazem miał przyznany stopień podharcmistrza. Został samodzielnym instruktorem upoważnionym do prowadzenia kursów. W 1936r. prowadził kurs zastępowych w liczbie 40 harcerzy nad jeziorem Gosławickim. W r.1938 phm. Imirowicz przebywa z młodzieżą polonijną z Francji w ośrodku kolonijnym i Wieliczce

Imirowicz odbył kursy i obozy: 1933 – obóz PW-Rumin, 1934-Złotym Potoku kurs phm, 1935-Taraska; kurs drużynowych, 1936-Gosławice, Zlot w Spale, 1935, Zlot Hufca w Ruminie-1936, obóz w Głodowie, obóz w Bylicach.

Był (zdaniem hm. Kazimierza Gościmskiego) największym harcerskim autorytetem w łatach trzydziestych minionego stulecia w Słupcy. Współorganizator Drużyny Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego, o profilu żeglarskim, drużynowy; inicjator i organizator obozów harcerskich, atrakcyjnych zajęć i wypraw terenowych, wyprowadził się do Kłodawy, we wrześniu 1939 roku. Jako podharcmistrz  (marzec 1939 r. ) pełnił  funkcję komendanta Hufca w Kole aż do wybuchu II wojny światowej.

Ważnym wydarzeniem harcerskim w Słupcy był w roku 1937 ślub instyruktorów harcerskich J. Muszyńskiej i J. Imirowicza.  W słupeckim kościele parafialnym św. Wawrzyńca, na ślubnym kobiercu w instruktorskich mundurach stanęli Józefa Muszyńska i Józef Imirowicza. W szarych i zielonych przybyli instruktorzy z hufca konińskiego, aby utworzyć szpaler i z ciupagami skrzyżowanymi urozmaicić uroczystość.

Opracował: hm. Władysław Szymański