Harcerstwo w Powiecie Słupeckim w latach 1956-1975
Utworzenie Hufca ZHP Słupca

Komendanci Hufca ZHP Słupca w latach 1957-1975:
Ferdynand Rewers od 01.01.1057r.
hm. Kazimierz Gościmski od 1957r. do 1959r.
phm. Janina Kordylewska od 1959r. do 1960r.
hm. Ryszard Rąbczewski od 1960r. do 1962r. i od 1966r. do 1973r.
hm. Józef Kwitowski 1962r. do 1964r.
hm. Władysław Szymański od 1964r. do 1966r.
hm. Stanisław Przydryga od 1973r.

1 stycznia 1956 został utworzony powiat słupecki. (W 1932r. powiat słupecki został zlikwidowany). Wydarzenie to na trwałe weszło do historii miasta. Słupca zaczęła żyć swoimi aspiracjami. Siedziba powiatu wymusiła utworzenie szeregu instytucji o charakterze administracyjnym, handlowym i kulturalnym. Powstały między innymi: Rolniczy Dom Towarowy (RDT), restauracja Kogut, Bank Spółdzielczy, PZU, siedziba straży, nowy dworzec kolejowy, budynki administracji, pierwsze bloki mieszkalne, nowe osiedle. Przewodniczącymi PPRN w Słupcy byli kolejno: Zygmunt Szymczak z Konina (2 lata), Teodor Papis z Poznania (kilka lat), Piotr Łuczko (z Grabonoga pow. Gostyń inżynier pedagog, krótko), Stanisław Radosz (budowniczy dworca PKP, Mostostalu, młyna, szkół (ponad 10 lat), Stanisław Siwiński – (pedagog z Koszut, rok). Wreszcie ostatnim był Zdzisław Wicencjusz (rok) i nastąpiła likwidacja powiatu.

W grudniu tego roku w Łodzi odbył się Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, na którym podjęto decyzje o reaktywowaniu ZHP. Znaczącą rolę w tym Zjeździe odegrał Aleksander Kamiński i instruktorzy Szaroszeregowi.

Pierwszym Komendantem nowego Hufca ZHP Słupcy zostaje Ferdynand Rewers.1 Następnym Komendantem Hufca ZHP Słupca zostaje Harcerz Orli Kazimierz Gościmski.2 W dniu 14 marca 1957 roku przyjął społecznie funkcje Hufcowego. Otrzymywał ryczałt 600 złotych. Od początku wspierał Go i wprowadził w środowisko słupeckie przyjaciel Ryszard Rąbczewski, który w tym czasie wyszedł z więzienia. Protokółem zdawczo odbiorczym przejął biurko, szafę biurową, krzesła – 30 szt., 1 wieszak, firanki, dwie pieczątki, wykazy pism przychodzących i wychodzących.
Świetlica harcerska dzierżawiona była nieprawnie przy Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Słupcy, późniejsze PSS. Telefon nr 29. I to było wszystko.

W porozumieniu z Druhem Ryszardem Rąbczewskim, słupczaninem następuje dokonanie weryfikacji instruktorów harcerskich w Słupcy i powiecie, a następnie na posiedzeniu Komendy Hufca (w składzie: Jadwiga Karpińska – zastępczyni, Ryszard Rąbczewski – zastępca, Stefania Orchowska – drużynowa drużyny instruktorskiej, Janina Kordylewska – skarbnik i społeczny pracownik biura, Edmund Głogowski – instruktor, Stefania Staszak – sekretarz, Antoni Dobersztyn – kwatermistrz, Jan Józef January Jasiński – namiestnik) zatwierdzenie. W Hufcu było około 30 instruktorów i około 900 harcerek i harcerzy. Drużyn: 6 męskich, 5 żeńskich, 3 drużyny zuchowe, pozostałe to koedukacyjne. Siedzibą Hufca był mały pokoik, w siedzibie PZPR przy ul. Traugutta. Wszystkie zbiórki i zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, której kierownikiem był Wacława Karpiński. Znaczące poparcie hufiec otrzymywał od dyrektora gimnazjum Franciszka Bierły. Tu działały II Drużyna Harcerzy im. Jana III Sobieskiego z drużynowym Aleksandrem Rdesińskim i Krzysztofem Wierzbickim oraz I Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi. Pomagał także dyrektor Handlówki Tadeusz Antonów, gdzie istniała drużyna męska. Należeli do niej wówczas między innymi: Grzegorz Petrowski, Bolesław Wietecki.

Pierwszymi drużynowi w 1957r. byli: Stefania Staszak (Orchowska) – Strzałkowo, Edmund Głogowski – Strzałkowo, Zofia Ziemska – Zagórów, January Jasiński – Zagórów, Stefania Staszak – Słupca (w Szkole nr 1), Zofia Janiak – Ciążen, Bronisława Nowak – Kotunia, Jadwiga Roman – Ląd, Mikołaj Witkowski – Lądek, Anna Kubiak – Kopojno, Maria Musielewska -Trąbczyn, Olga Matuszak – Michalinow, Daniela Dryjer – Szetlewek, Jadwiga Czaja – Łazinsk, Maria Werblińsk – Bukowe, Teresa Kryszak – Ratyń, Danuta Majewska – Koszuty, Stanisława Wiśniewska – Młodojewo, Adolf Przygoda – Drążna, Danuta Hajdas – Cienin Zaborny, Anna Woźniak – Kochowo, Konstanty Rewers – Giewartow, Irena Wojciechowska – Janowo, Zdzisława Dominiczak – Kościanki, Maria Machińska – Szemborowo, Wiesława Szymańska – Skarboszewo, Zenon Rapalski – Wacławo, Józef Drzewiecki – Cienin Kościelny, Maria Berdzińska – Lucynowo, Irena Jaśniewska – Babin, Ryszard Papiewski – Jaroszyn, Henryk Szeflinski – Myszakówek, Jadwiga Przybylska  – Nowa Wieś, Alfons Szczepanik – Siernicze Małe, Maria Olszewska (Zywert) Kowalewo.

W międzyczasie część z wymienionych drużynowych wyłączyła się z pracy harcerskiej. Byli natomiast i tacy, którzy powiększyli ilość drużynowych: Krzysztof Wierzbicki – Strzałkowo, Janina Kordylewska – Słupca, Antoni Dobersztyn – Słupca. Ponadto aktyw z drużyny gimnazjalnej: Barbara Sikorska, Marianna Skrabucha, Stefania Kołtuniak, Janina Jamowna, Tadeusz Pawlak, Kazimierz Franczak, czy też rzemieślnik, uczeń Henryk Bąkowski. Drużynowymi byli także: Elżbieta Cieluba, Antoni Łakomiak, Zdzisław Łęcki, Ildefons Gośliński, Halina Rychterowicz, Leopold Walkowiak, Władysław Woźniak, Jadwiga Czaja, Jadwiga Rewers, Maria Olszewska, Jadwiga Gmachowska, Helena Dobrychłop, Tadeusz Skalski, Wojciech Wróblewski, Czesława Maślińska. Niektórzy już w 1957r. zostali i wysłani na kursy w czasie wakacji i wrócili ze stopniem przewodnika np. Anna Matuszak z Ostrowitego.

Spośród wymienionych do najbardziej oddanych harcerstwu należeli: January Jasiński, Stefania Orchowska, Jadwiga Karpińska, Ryszard Rąbczewski, Mikołaj Witkowski, Maria Musielska, Jadwiga Roman, Anna Matuszak, Danuta Hajdas. W miarę upływu czasu zmniejszała sie liczba instruktorów bez stopni  (tzw ibs. – instruktor bez stopnia) a przybywało przewodników.

Pierwsze stopnie instruktorskie otrzymali rozkazem Komendanta Chorągwi w Poznaniu: Kazimierz Gościmski (1957), Jadwiga Karpińska (1957), Stefania Orchowska (1957), Antoni Dobersztyn (…), Józef Drzewiecki (1958), Waqnda Dutkowiak (1958), Danuta Hajdas (1958), January Jasiński (1958), Janina Kordylewska (1958), Anna Matuszak (1958), Olga Matuszak  (1958), Maria Musielewska (1958), Stefania Orchowska (1958), Cecylia Szczecińska (1958), Krzysztof Wierzbicki (1958), Mikołaj Witkowski (1958), Lidia Bentkowska (1959), Edmund Głogowski (1959), Wanda Gościmska (1959), Jadwiga Rewers (1959), Zofia Ziemska (1959), Antoni Hałasiński (1960), Barbara Małolepsza (1961), Józef Kwitowski (1961), Stanisław Winkler (1961).
Pierwszymi podharcmistrzami w nowym Hufcu byli: Kazimierz Gościmski (1959), Jadwiga Karpińska (1959), Stefania Orchowska (1959), Edmund Głogowski (1960), January Jasiński (1960), Janina Kordylewska (Skrabucha) (1959), Ryszard Rąbczewski (1960), Mikołaj Witkowski (1961).

Zorganizowano kilka złazów – w Zagórowie, Piotrowie gm. Lądek, Jarotkach nad jeziorem. Zbliżały się wakacje. Hufiec nie posiadał żadnych środków, sprzętu, kadry do prowadzenia samodzielnie letniego obozu.

Z Komendy Chorągwi Wielkopolskiej uzyskano skromne limity dla uczestników obozów wakacyjnych. 20 harcerek, wyjechało na wspólny obóz w Powidz z hufcem gnieźnieńskim, który prowadził Hufcowy – hm. Franciszek Szeszuła oraz 20 harcerzy do Skoków z hufcem wągrowieckim, który prowadził Hufcowym hm. Franciszek Grajkowski. Chłopców koleją dowiózł do Skoków i po 3 tygodniach odebrał Ryszard Rąbczewski.

Opracował: hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 5 maja 2015 roku.

[1] Rewers Ferdynand Hufiec Słupca z dniem 15.03.195757 zwolniony z obowiązków Komendanta Hufca Słupca R. L.3/57 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

[2] Tak opowiadał Kazimierz Gościmski: „U progu nowego 1957r. skierowałem list do przyjaciela Edmunda Głogowskiego, pedagoga instruktora harcerskiego zamieszkałego wówczas w Strzałkowie aby porozmawiał z inspektorem szkolnym Czesławem Białasem, że gotów jestem społecznie przyjąć stanowisko Hufcowego powiatu słupeckiego. Inspektor Szkolny skonsultował się z sekretarzem Partii PZPR w Słupcy Genowefą Spychałą, która wyraziła zgodę. /…/ Przybyli z Poznania na rozmowę ze mną zastępca komendanta Jan Wojtaszek i Jurek Kokociński”.