W Słupcy ochrona przeciwpożarowa zwana „porządkami ogniowymi” była już podczas najazdu krzyżackiego (XIV w.) i „potopu” szwedzkiego (XVII w.). Obostrzona zaś została w XVIII wieku, po tym, jak w mieście wybuchło wiele pożarów, spłonęła zabudowa rynku i ratusz.

Zaraz po ukazaniu się ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych (1891) o organizacji OSP w Królestwie Polskim naczelnik powiatu słupeckiego wydał pozwolenie 12.7.1893r. na zorganizowanie w Słupcy, pod przewodnictwem burmistrza miasta Wincentego Fryde, z inicjatywy młodego wówczas lekarza, działacza społecznego dr. Bronisława Gutowskiego, jednostki bojowej straży ogniowej.

Pierwszym prezesem OSP wybrany został Bronisław Gutowski, naczelnikiem – Władysław Lipiński, zastępcą – Robert Gośkę, rekwizytorem – Felicjan Trębaczkiewicz, członkami: Franciszek Piasecki, Roman Herman, Karol Straucha i Izydor Jakubowicz.
16.7. 1893r. ufundowano sztandar dla straży ogniowej miasta Słupcy (sztandar ów został zniszczony przez hitlerowców). Zbudowano drewnianą remizę, nabyto także ręczną sikawkę na drewnianych kółkach.

22.10.1914r. utworzono militarną organizację piłsudczykowską – POW, z którą współpracowali strażacy, a w 1918r. strażacy inspirują powołanie Komitetu Obywatelskiego w celu „ochrony mienia publicznego i likwidacji w zarodku prób zamętu i anarchii”.
Na Słupeckim Sejmiku w 1931r. ówczesny prezes straży Wawrzyniec Kluczyński ostro protestował przeciwko likwidacji powiatu słupeckiego.

W Koszutach odbyły się nocne ćwiczenia manewrowe 3.6.1934r. dla straży z rejonu słupeckiego.

13.1.1934r. poświęcona została przez ks. Franciszka Szczygłowskiego i oddana Stowarzyszeniu Rzemieślników Chrześcijan świetlica.

O godzinie 2:10 20.2.1935r. zaalarmowana straż gasi pożar w „Sokolni”, obiekcie przeznaczonym do ćwiczeń gimnastycznych Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

W kwietniu 1935r. na skutek sporych zaległości, warszawski ZUS wdrożył przeciwko jednostce postępowanie egzekucyjne z tytułu 6% Pożyczki Narodowej na kwotę 50,- zł., którą w roku 1934 w Urzędzie Skarbowym kwitował Wawrzyniec Kluczyński, prezes straży. W tym też roku 7 kwietnia na Walnym Zebraniu przyjęto nowy statut; OSP liczyła 172 członków. Prezesem wybrano W. Kluczyńskiego, naczelnikiem Antoniego Węglińskiego. W kilka dni później 29 kwietnia na Walnym Zebraniu wszyscy zrezygnowali ze swoich funkcji: z prezesa W. Kluczyński, z naczelnika A. Węgliński, z wiceprezesa F. Wiśniewski i z rekwizytora T. Adamkiewicz. Poproszono przedstawiciela Okręgowego Związku Straży Pożarnych na powiat koniński o przejęcie akt, pieczątek i kroniki. Stosownie do polecenia Zarządu Oddziału PSP w Koninie zwołano 8.7.1935r. Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP, na którym wybrano J. Czajewicza, burmistrz miasta, prezesem, a do Zarządu weszli: Antoni Węgliński – naczelnik, Roman Czarciński – zastępca naczelnika, Teodor Adamkiewicz – rekwizytor, Mieczysław Gieryń – do komisji rewizyjnej, Feliks Wiśniewski – członek Zarządu, Franciszek Wiśniewski – sekretarz, Ignacy Jaworski – skarbnik oraz Wawrzyniec Kluczyński, Jan Brzuszkiewicz, Józef Kluczyński.

W czerwcu 1935r. strażacy wzięli udział w pobraniu ziemi w Pisarzowicach na kopiec śp. Marszałka Piłsudskiego a w sierpniu w akcji gaśniczo-ratunkowej przy pożarze Składnicy Stacji Kolejowej w Słupcy.

W celu sprawdzenia wyszkolenia i sprawności drużyn strażackich, w Słupcy odbył się 1.9.1935r. rejonowy przegląd (ćwiczenia alarmowe, defilada, wręczenie odznaczeń i nagród). Komendantem zjazdu był A. Węgliński, zastępcą – Wacław Marczuk, naczelnikiem placu – Jan Wróblewski, zastępcą naczelnika placu – Antoni Hofman, naczelnikiem porządkowym – Stefan Bąkowski, zastępcą – Ziemniak, przewodniczącym Sądu Konkursowego – Kaźmierz Miller, instruktorem orkiestr – Mikołaj Gab-Rilewicz.

Rok 1936 przyniósł następujące dokonania: ks. Franciszek Szczygłowski – 13.1.1936r. poświęcił świetlicę na ul. Kościuszki 8. Prezesem był wówczas Jan Czajewicz, burmistrz miasta, naczelnikiem – Antoni Węgliński, sekretarzem – Feliks Wiśniewski. W lokalu OSP 26.1.1936r. słupecki Oddział PCK na czele z prezesem Karolem Siwym zorganizował bal karnawałowy a 7.6.1936r. w sali OSP odbyła się loteria fantowa na rzecz PCK. Został przeprowadzony przez Oddział Powiatowy ZSP RP w Koninie 23.6-4.7.1936r. strażacki kurs II i III stopnia, który ukończyło 35 druhów ze Słupcy. 8.9.1936r. zmarł Komendant śp. Kluczyński Józef. Pogrzeb odbył się 10.9.1936r. Odbyło się Walne Zebranie 13.9.1936r., podczas którego powołano komisję werbunkowo-agitacyjną, w celu pozyskania nowych członków, w składzie: Jan Brzuśkiewicz, Marian Koniński, Michał Kopczyński, Bronisław Suchowicz, Stefan Stałowski, Jan Sikora, Andrzej Śmigielski. Wysłano 15.10.1936r. do Lwowa zamówienie o przybory strażackie (węże, bosaki, klej itp.). W październiku przedstawiciele OSP ze Słupcy brali udział w uroczystościach 25-lecia OSP w Ciążeniu.

Nabyto 2.9.1937r. wóz pogotowia strażackiego na używanym podwoziu marki „Ford” w poznańskiej firmie inżyniera W. Hempowicza, który poświęcano 26.9.1937r. podczas uroczystość na PIacu Bronisława Pierackiego po nabożeństwie, potem odbyła się defilada, obiad w sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i zabawa taneczna.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i obronność Państwa, podjęto w kwietniu 1938r. próby organizacji Oddziałów Żeńskich Samarytańskich.

W 1939r. zorganizowano przymusową straż ogniową dla około 100 członków. Komendantem był Niemiec, Melcer, na¬czelnikiem miejskim Degler. Jednostka posiadała trzy bojowe samochody. Dwa razy w tygodniu zaczęto ćwiczenia szkoleniowe oraz okresowe pokazy, zawody i popisy. Strażacy, ściśle współpracowali z policją porządkową OrPo (Ordnungspolizei). W każdą niedzielę strażacy zobowiązani byli stawić się (o godz. 6:00) na zbiórkę; podczas burzy musieli czuwać w strażnicy. Nosili legitymacje, pozwalające na pewne ulgi, choćby w „godzinach policyjnych” (niektórzy wykorzystywali legitymację chodząc słuchać „tajnego radia”). Pod koniec wojny zorganizowane były tzw. „piątki” – bojowe drużyny ochronne, dla uciekających Niemców (między innymi – Zygfryd Buśkiewicz, Wacław Wiśniewski, Aleksander Fojcik, Edmund Ławniczak). 1939r. – 1940r. – straż działa na zasadach przepisów sprzed wybuchu II wojny. W styczniu 1941r. wybuchł pożar trzeciego piętra gmachu słupeckiego gimnazjum, spowodowany nieostrożnością stacjonujących tam żołnierzy niemieckich. Spłonęły akta szkoły, książki biblioteczne, pomoce naukowe. W akcji ratowniczej brali udział słupeccy strażacy. W 1943r. straż słupecka zajmuje pierwsze miejsce w zawodach w Inowrocławiu. 20.1.1945r. Niemcy uciekając ze Słupcy, zabierają ze sobą „autopogotowie” i kilkadziesiąt metrów węża.
Po wojnie w lutym1945r. w remizie rozpoczęto spis dzieci, celem zakwalifiko¬wania do szkół. Zgłosiło się 338 dzieci, a szkołę we wrześniu rozpoczęło 749 uczniów.

W pierwszym Walnym Zebraniu w maju 1945r. uczestniczyło 145 osób. Wybrano 11-osobowy skład Zarządu OSP i 5-osobową Komisję Rewizyjną (Marian Trębaczkiewicz, Mieczysław Gieryń, Ignacy Jaworski, Mieczysław Zakrzewski i Marian Włodarczyk) a we wrześniu na posiedzeniu Zarządu dokonano podziału funkcji wśród członków wybranych do Zarządu: Wawrzyniec Kluczyński – prezes, Józef Juszczak – I wiceprezes, Antoni Węgliński – II wiceprezes-naczelnik, Tadeusz Kosman – gospodarz, Feliks Wiśniewski – sekretarz. Pozostali: Ignacy Usorowski – podnaczelnik, Czesław Muszyński, Karol Siwy, Franciszek Wiśniewski, Michał Kwitowski, Jan Brzuskiewicz, Paweł Portala i Michał Piasecki zostali członkami-doradcami Zarządu. Rozpatrzono możliwości odzyskania sprzętu gaśniczego, który Niemcy wywieźli do Leszna to jest samochodu i 48 odcinków węża. Zorganizowano 6.10.1945r. pierwszą po wojnie zabawę dochodową strażaków w sali kina „Słońce”. Do tańca przygrywał zespół Józefa Włodarczyka. We wrześniu 1945r. Aleksander Kowalski został wybrany do obsługi „autopogotowia”.

Pierwsza po II wojnie zabawa karnawałowa w kinie „Słońce” została zorganizowana przez OSP w styczniu 1946r. We wrześniu 1946r. OSP Słupca organizuje „Tydzień Przeciwpożarowy” z bogatym programem: nabożeńst¬wa, kwesty uliczne z rozprowadzaniem nalepek, defilada z taborem, ćwiczenia taktyczne, koncerty orkiestr, zabawy i odczyty propagandowe, biegi, konkurs np. wspinania się na słup. 12 strażaków ze Słupcy bierze udział w uroczystościach 75. lecia OSP we Wrześni i w poświęceniu sztandaru. W lutym 1946r. odbywa się II powojenne Walne Zebranie W sprawozdaniu Zarząd informuje, że odbył 17 posiedzeń, wyremontował przy ul. Kościuszki remizę, czynił skuteczne starania o odzyskanie „autopogotowia” i węży z Leszna, zorganizował szereg imprez towarzyskich i akcji dla wzbogacania kasy OSP. Odbyto 17 zbiórek ćwiczebnych, 10 uroczystych, 4 wyjazdy do pożaru. Do Zarządu dokoptowano Józefa Czechowskiego i Bronisława Suchowicza .

W 1947r. Zarząd postanowił sprzedać samochód „Ford” jednostce OSP z Zagórowa. W tym też roku 10 strażaków uczestniczyło w Pyzdrach w uroczystości poświęcenia „autopogotowia” tamtejszej OSP, strażacy OSP Słupca brali udział w uroczystościach 50. lecia OSP w Strzałkowie i poświęcenia „autopogotowia” odzyskanego z Leszna, które odbyło się na placu obok Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Na uroczystość tą zaproszono 24 jednostki OSP, 281 „rodziców chrzestnych”, ponadto 48 innych gości ze Słupcy i okolicznych miejscowości. Zarząd OSP w Słupcy w listopadzie postanowił przekazać na remont kościółka św. Leonarda w Słupcy 500 zł i zająć się sprawami fundacji sztandaru.

Z okazji 55. rocznicy utworzenia OSP w Słupcy w 7 listopad 1948r. na Placu Wolności uroczyście poświęcił ks. dziekan Antoni Suwart sztandar. Do pocztu sztandarowego wybrano: Ignacego Augustyniaka (chorąży), Mieczysława Majdeckiego, Tadeusza Dychtera. W tym też roku postanowiono zaangażować dh Jana Daszkiewicza jako szofera do „autopogotowia”. Delegacja słupeckich strażaków wzięła udział w uroczystościach poświęcnia sztandar w OSP Golinie. Dla społeczeństwa słupeckiego OSP organizuje koncert muzyki salonowej, na którym wystąpiła Nauczycielska Orkiestra Symfoniczna, w niej m.in. muzycy-strażacy: Zygmunt Głowacki, Sywester Majchrzak i Stefan Kumosa.

Czwarte Walne Zebranie prowadził 27.2.1949r. dr Roman Grzeszczak. OSP w maju 1949r. bierze udział w akcji gaszenia pożaru we Wrześni, gdzie płonęły magazyny tamtejszej „Samopomocy Chłopskiej”. W maju OSP w Słupcy zostaje powiadomiona przez Zarząd Straży Pożarnych w Koninie, że nie może brać udziału w mundurach podczas uroczystości kościelnych. Przedstawiciela OSP w sierpniu uczestniczą w 50. leciu zagórowskiej OSP. W 1949r. na grobie założyciela straży, prezesa i naczelnika B. Gutowskiego złożono okazały wieniec z napisem: „Zmarłym Strażakom – OSP w Słupcy”.

Podczas V Walnego Zebrania w 1950r. na członka Zarządu OSP w Słupcy powołano druha Ignacego Kalubę. W obradach uczestniczył burmistrz miasta Andrzej Łuczak, assesorami byli: dh Stanisław Michalski i dh Roman Grzeszczak wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od maja 1950r. rozpoczęto wydawać pisemne rozkazy z dokładnym określeniem zadań na każdy tydzień okresu letniego.

W lutym 1951r. OSP w Słupcy bierze udział w gaszeniu pożaru w Cieninie Zabornym, w Kazimierzu Biskupim. Kontynuowane jest w okresie letnim wydawanie pisemnych rozkazów dla członków, przydzielając im dokładny zakres obowiązków. W Dniu Ochrony Przeciwpożarowej 4.11.1951r. w świetlicy przy ul. Kościuszki 8 ze słuchowiskiem wystąpili dla społeczeństwa słupeckiego aktorzy scen warszawskich. W roku tym od Łosińskiego z Wrześni OSP zakupuje ciężarowy samochód „Citroen”. „Szoferem” został Józef Kotarba. Na VI Walnym Zebraniu w 1951r. zaakceptowano nowy statut OSP. Antoni Węgliński został mianowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Komendantem, zaś do Zarządu wybrano: Zygfryda Buśkiewicza – zastępca do spraw oświatowych, Henryka Adamkiewicza – zastępca do spraw technicznych oraz Mariana Włodarczyka i Ignacego Kalubę – zastępcy. Członkami Komendy zostali: Ignacy Augustyniak, Józef Kotarba, Ignacy Jaworski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Wawrzyńca Kluczyńskiego, a na członków Mieczysława Gierynia i Henryka Wlazło. Sekretarzem pozostał w dalszym ciągu Feliks Wiśniewski.

W 1952r. OSP uczestniczy w gaszeniu pożarów w Lądku, w Ciążeniu, w Gółkowie i Koninie. Podjęto też decyzję nad wznowieniem działalności orkiestry dętej i remontu instrumentów muzycznych. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w 1952r. agitowano o włączenie się straży do prac we Froncie Jedności Narodu i do pomocy podczas wyborów do Sejmu Poinformowano, że straż liczy 30 członków drużyny czynnej, 12 z orkiestry. Były wyjazdy do pożarów: Paruszewo, Ciążeń, Graboszewo i Koło.

W 1953r. OSP bierze udział w akcji powodziowej w Patrzykowie (pow. koniński), udział w gaszeniu pożaru we wsi Rokosz i Maleni (powiat gnieźnieński), udział w gaszeniu pożaru w Golinie (powiat koniński), pożar w Gółkowie (gmina Słupca), strażacy gasili pożar, który wybuchł w domu parafialnym w Słupcy, gaszono pożar we wsi Drążna (gmina Słupca), gaszono w Ratyniu (gmina Lądek), pożar w Grabinie, udział w akcji pożarowej w Cieninie Zabornym, gaszono pożar w Szyszłowie, akcja gaszenia pożaru w Dolanach (gmina Lądek), udział w akcji opanowania pożaru w tartaku słupeckim, pożar we wsi Janowice, akcja pożarowa w Marcewku, udział w opanowaniu pożaru w Kochowie. W 1953r. Antoni Węgliński złożył rezygnację z funkcji komendanta, Zebranie Ogólne nie przyjmuje rezygnacji.

W 1954r. na zebraniu ogólnym, komendantem OSP wybrano Antoniego Węglińskiego, zastępcą do spraw kulturalno oświatowych – Zygfryda Buśkiewicza, zastępcą do spraw technicznych – Henryka Adamkiewicza, sekretarzem – Franciszka Klose, skarbnikiem – Ignacego Jawor¬skiego, gospodarzem – Marka Niteckiego, członkami Zarządu – Ignacego Augustyniaka i Czesława Woźniaka. OSP liczyła 30 członków czynnych i 13 w orkiestrze. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów: Feliksa Wiśniewskiego, Czesława Dybalskiego i Lecha Sobieraja. W 1954r. gaszono pożary: we wrzesińskiej fabryce głośników, w Ciążeniu.

W 1955r. gaszono pożary: w posesji Radosiewiczów (Słupca), pożar w tartaku Drabińskich (Słupca), pożar w Gółkowie, w Skąpem, w Słomczycach.
W 1956r. oficjalnym gościem Zgromadzenia Ogólnego był Komendant Powiatowy SP w Słupcy Marian Przywarty. Na Walnym poinformowano, że straż dysponuje dwoma samochodami gaśniczymi, jednym gospodarczym, dwoma motopompami i 34 odcinkami węży, a także posiada do ewentualnego wykorzystania: jeden zbiornik wody stałej (stawek) i trzy sztuczne – PIac Wolności, PIac Szkolny i ul. Kilińskiego. W 1956r. w Słupcy zorganizowano Zawody Pożarnicze. Najlepsze wyniki w szkoleniu i obsłudze sprzętu uzyskały jednostki OSP: Kopojno, Gółkowo, Koszuty, Skokum, Słupca, Lądek, Zagórów i Ciążeń.

Na Zgromadzeniu Ogólnym w 1956r. minutową ciszą uczczono pamięć zmarłego Wawrzyńca Kluczyńskiego, długoletniego członka Zarządu. Zrodziła się myśl budowy nowej remizy. Na powtórzonym w 1957r. Walnym Zebraniu dokonano wyboru nowego Zarządu: prezesem został Edward Kluczynski, naczelnikiem – Henryk Adamkiewicz, wiceprezesem – Edmund Ławniczak, sekretarzem – Franciszek Klose, skarbnikiem – Ignacy Jaworski i gospodarzem – Marek Nitecki. Komisję Rewizyjną utworzyli: Mieczysław Gieryń – przewodniczący, Henryk Wlazło oraz Czesław Franczak. Postanowiono także, że Antoni Węgliński dożywotnio uznawany będzie honorowym prezesem, Zygfryd Buśkiewicz – naczelnikiem, a Ignacy Augustyniak – chorążym.

Delegacja strażaków wraz z orkiestrą wzięła udział w 1958r. w 50-leciu OSP w Kowalewie.

W 1959r. podczas Walnego Zebrania, Teodor Papis – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej udekorował Antoniego Węglińskiego srebrnym medalem „Za długoletnią pracę w straży”; podano, że jednostka w roku sprawozdawczym brała udział w 15. akcjach pożarowych (w tym trzy wypadki); podjęto uchwałę o rozbudowie remizy w systemie gospodarczym; postanowiono wkopać na narożniku ul. Pyzderskiej i Słowackiego „basen”; do Komisji Rewizyjnej dokoptowano Czesława Woźniaka i Stanisława Karwata. W 1959r. OSP w Słupcy bierze udział w Cieninie Kościelnym ćwiczeniach rejonowych, w zawodach wojewódzkich we Wrześni. Na zebraniu sprawozdawczym poinformowano: straż uczestniczyła w 38 pożarach. Poinformowano, że czynnych strażaków wraz z członkami orkiestry jest 54 (w tym: 5 oficerów, 4 podoficerów, 11 członków Sekcji Młodzieżowej, 14 – orkiestra, 3 szoferów-mechaników; przeprowadzono 50 zbiórek szkoleniowych (21 ze sprzętem bojowym, 13 z „młodzieżówką”).W szkołach postanowiono zorganizować młodzieżowe sekcje harcerskie.

W 1960r. Zarząd wycofał z eksploatacji samochód (beczkowóz) „Opel Blitz”. Skreślono jedenastu strażaków z ewidencji członków. Podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy i nabyciu placu. Projekt budowy nowej strażnicy zlecono w 1961r. inż. Ludwiczakowi i inż. Nowakowskiemu z Poznania, prace murarskie prowadzić będzie Stanisław Wyszyński i Józef Wolicki.

16.3.1961r. powołany został 20. osobowy Społeczny Komitet Budowy Strażnicy (m.in.: E. Kluczyński – przewodniczący, Stanisław Pokrop – sekretarz, Mieczysław Gieryń – sekretarz, Stefan Patora – księgowy i Tadeusz Nowakowski – członkowie. Przewodniczącym sekcji gospodarczo-finansowej wybrano Piotra Jabłońskiego, a Komisji Rewizyjnej W. Trzeszczyńskiego. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1961r. poinformowano że: OSP brała udział w likwidacji 32 pożarów i 24 wypadków; zwerbowano 31 popierających i 3 czynnych członków; stan: 222 członków (w tym 183 popierających); na prezesa ponownie wybrano Edwarda Kluczyńskiego, naczelnikiem został Edmund Ławniczak, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Mieczysław Gieryń. 22.10.1961r. o godz. 12.45 uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową strażnicę. Akt erekcyjny odczytał Ludwik Gawrych.

W 1961r. w styczniu na powiatowe zawody strażackie zaproszono 26 jednostek OSP, w marcu zdecydowano sprzedać Spółdzielni Inwalidów w Słupcy plac i strażnicę na ul. Kościuszki 8.

W latach 1964 – 1966 historia OSP w Słupcy odnotowała:
– w sali Rolniczego Domu Towarowego odbył się bal karnawałowy Straży i Rzemiosła. Rzemieślnicy zrezygnowali z dochodu, przeznaczając uzyskany wpływ na budowę strażnicy,
– zrodziła się myśl fundacji nowego sztandaru; powołano Społeczny Komitet Fundacji (26.4.64r.): A. Węgliński, I. Kaluba, R. Ławniczak, M. Gieryń, W. Trzeszczyński, H. Stankiewicz i S. Kołodziejski,
– na Zjazd Młodzieżowy OSP w Warszawie wydelegowany został czynny strażak Karol Jabłoński,
– oddano do użytku nową, przestrzenną strażnicę oraz wręczono sztandar,

W 1965r. w związku z koniecznością remontu kapitalnego kina „Grażyna”, postanowiono udostępnić salę strażnicy do wyświetlania filmów.

W 1966r. Edward Kluczyński wnioskował, aby zorganizować orkiestrę. Nawiązano w tej sprawie kontakt z kapelmistrzem z Wrześni, OSP Słupca bierze udział w zawodach powiatowych, jednostka uczestniczy w gaszeniu pożar kościoła w Samarzewie
3.10.1966r. w drodze do pożaru zginął tragicznie Włodzimierz Łuziński, kierowca samochodu bojowego.

W latach 1967 – 1970 OSP w Słupcy podejmowało następujące działania:

W 1967r.: szkolenie drużyn młodzieżowych, systematyczne próby z orkiestrą, którą prowadził Marian Majchrzak i Zygmunt Głowacki, sporządzenie mapki nieruchomości na ul. Ratajczaka w Słupcy, gdzie wybudowano strażnicę w1965r., koniecznej do uzyskanie przekazania placu na własność OSP.

W 1968r.: udział całej sekcji i członków Zarządu w obchodach 100-leciu OSP Witkowo, werbunku nowych członków do orkiestry.

W 1969r.: drużyna siatkarzy reprezentująca OSP zdobyła tytuł mistrza województwa poznańskiego, Tadeusz Kubacki i Karol Ławniczak członkowie OSP otrzymują legitymację korespondentów czasopisma „Strażak”, naczelnik Walter Szajna wznawia intensywne ćwiczenia jednostki, udział OSP Słupca w zawodach wojewódzkich zakończony sukcesem drużyny ćwiczonej przez dh Waltera Szjanę, do Zarządu dokoptowano Zbigniewa Bydłowskiego (przewodniczący MRN). Zmieniono skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Józef Chwiłowicz, zastępca – Wacław Byczkowski, sekretarz – Czesław Skrobski, członkowie – Józef Perek i Edward Rąbczewski.

W 1970r.: udział w zawodach powiatowych w Nowej Wsi, podjęcie uchwały o dalszej rozbudowie strażnicy (myjnia, stacja paliw, budynek gospodarczy), prace budowlane – pod nadzorem Henryka Grabki a dobudowę prowadził Mieczysław Stróżyk z Imielnego.
W latach 1971 – 1980 OSP Słupca podejmowała następuje zadania:

W 1971r.: udział w zawodach wojewódzkich w Wągrowcu. Podjęcie decyzji, by przy realizacji dobudowy strażnicy stolarkę wykonał Hieronim Stankiewicz, zaś instalację elektryczną Henryk Bąkowski, następuje rozwiązanie orkiestry

W 1974r.: udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Słupcy, w uroczystym odsłonięciu Pomnika XXX-lecia PRL, w oddaniu nowych strażnic; w Oleśnicy (gm. Zagórów), w Kowalewie.

W 1975r.: wybrano nowy Zarząd: Mikołaj Kołodziejczak – prezes, Walter Szajna – wiceprezes, Edmund Ławniczak – sekretarz, Mieczysław Gieryń – skarbnik, Władysław Śmiechowski – gospodarz, członkowie: Marian Lesz¬czyński, Marek Nitecki, Wojciech Karpiński, Stanisław Wośkowiak i Antoni Szymański, Zenon Drapikowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie: M. Rąbczewski, Cz. Skrobski. Edward Kluczyński zrezygnował z prezesury, został dożywotnio honorowym prezesem, przedstawiciele OSP uczestniczyli w Zagórowie w jubileusz 75-lecia orkiestry dętej.

W 1976r.: na Walnym Zebraniu, obok spraw ppoż., poruszono sprawę reaktywowania orkiestry dętej. Zarząd zaprosił na posiedzenie Eugeniusza Jasińskiego, kapelmistrza z Zagórowa i Januarego Jasińskiego (ze Słupcy) w celu omówienia organizacji orkiestry dętej.

W 1977r.:- na prezesa wybrano Rajmunda Ławniczaka, na naczelnika Waltera Szajnę, na zastępcę – Anatola Szymańskiego, na sekretarza – Marka Niteckiego.

W 1978r.: podczas gaszenia pożaru na ul. Kilińskiego uratowano dwójkę dzieciaków, odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie byłych muzyków strażaków z Naczelnikiem, dokonano zmiany w Zarządzie: Rajmund Ławniczak – został prezesem, January Jasiński został wiceprezesem, Edmund Ławniczak – naczelnikiem, Henryk Wisła – sekretarzem, Ryszard Skupiński – zastępcą naczelnika. Do Zarządu wybrano Henryka Wlazło, do Komisji Rewizyjnej Mariana Mrozińskiego i Jarosława Piechotę, powołano Zespół Kierowniczy orkiestry: January Jasiński (kapelmistrz) – kierownik, Henryk Wlazło i Walter Szajna – członkowie; po półrocznych próbach odbył się pierwszy oficjalny występ orkiestry dętej pod batutą Januarego Jasińskiego.

W 1979r. pierwszy koncert orkiestry na słupeckim boisku sportowym podczas Biegu Gwiaździstego – „Sztafeta pokoleń”. Udział w koncercie Małgorzaty Jasińskiej – śpiew i Jarosława Piotrowskiego – akordeon, udział przedstawicieli OSP Słupca w Bukowem (gmina Zagórów), gdzie oddano do użytku nową strażnicę.

W 1980r. orkiestra przystępuje jako członek do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Józef Chwiłowicz został wybrano prezesem, January Jasiński – wiceprezesem, Walter Szajna – naczelnikiem, Marian Mroziński – gospodarzem. Honorowymi członkami Zarządu zostali: Edmund Ławniczak, Marek Nitecki i Stanisław Wośkowiak.

Lata 1981-1990:
W 1981r.: koncerty orkiestry dętej; z okazji święta Stronnictwa Demokratycznego w Słupcy, orkiestra zaproszona przez Polski Związek Chórów i Orkiestr do udział w koncercie w Dusznikach Wielkopolskich, w Zagórowie na pogrzebach: dr. Zbigniewa Sławka, długoletniego, cenionego prezesa tamtejszej OSP, a w 1982r. na pogrzebach: śp. Jerzego Time, członka młodzieżowej drużyny pożarniczej, w pogrzebie dyrektora LO śp. Andrzeja Patory, a w 1983r. w pogrzebach; strażaka śp. Henryka Perlińskiego, śp. Mieczysław Gierynia.

W 1984r.: udział orkiestry w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Grodzisku Wielkopolskim, orkiestra koncertuje w Mostostalowskim Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy z okazji nadania imienia gen. Władysława Sikorskiego.

W 1985r. w wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w Turku orkiestra dęta zajęła drugie miejsce.

W 1986r. udział orkiestry w wojewódzkim święcie SD w Słupcy; przemarsz ulicami miasta i koncert, udział w przeglądzie wojewódzkim orkiestr dętych w Spicymierzu.

W 1987r. udział orkiestry w zawodach gminno-miejskich w Pokojach.

W 1988r. orkiestra dęta uczestniczy w manifestacji pod Pomnikiem Niepodległości z okazji 70. rocznicy, wzbogaca także skromny jubileusz 95-lecia straży i 10-lecia reaktywowania orkiestry.

W 1989r. udział orkiestry w uroczystościach kościelnych w parafii św. Leonarda w Słupcy.

W 1990r. koncert orkiestry dętej z okazji inauguracji obchodów 700. lecia miasta Słupcy, koncert orkiestry dętej z okazji 25. lecia MDK w Słupcy, koncert orkiestry dętej na „Festynie 700-lecia” Słupcy, orkiestra dęta wzięła udział nad Jeziorem Słupeckim w otwarciu Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego, udział orkiestry w mszy Świętej i w koncert podczas erekcji parafii św. Leonarda w Słupcy, orkiestra grała na Wawrzynkach Słupeckich podczas mszy Świętej i na powitaniu biskupa, koncert orkiestry z okazji 72. rocznicy odzyskania niepodległości.

1981 rok.
– delegacja OSP Słupca uczestniczy: w Nowej Wsi (gm. Zagórów) w oddaniu do użytku strażnicy, w Zagórowie podczas wręczania sztandaru Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP.
1983 rok.
– delegacja OSP Słupca uczestniczy: w Myszakówku (gm. Zagórów) na uroczystościach oddania do użytku Dom Strażaka, w Bukowem (gmina Zagórów) na jubileuszu 60-lecie OSP i wręczeniu sztandaru, w jubileuszu 60-lecia OSP w Imielnie (gmina Zagórów).
– OSP organizuje uroczystości z okazji 90-lecia jednostki.

1985 rok.
Na budynku strażnicy w Słupcy odsłonięto tablicę pamiątkową KU CZCI POLEGŁYCH W AKCJACH POŻAROWYCH, sekretarzem Zarządu zostaje Stanisław Piechota, OSP bierze udział w zawodach rejonowych w Strzałkowie, w Słupcy organizuje Spartakiadę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na której drużyna dziewcząt zajmuje IV miejsce, odbywa spotkanie członków orkiestry z Zarządem i Naczelnikiem Miasta Zdzisławem Giszter, gdzie omówiono problemy nurtujące muzyków w celu zażegnania chwilowego kryzysu zespołu. Wybrano Zarząd Orkiestry: G. Michalak, Cz. Wiatrowski, G. Żminkowski, J. Dudek i H. Wlazło.
1986 rok.

Zarząd zatwierdził plany pracy Komisji: organizacyjno-gospodarczej, prewencyjno-propagandowej i kulturalno-oświatowej, ufundował dla uczestników zawodów strażackich w Rozalinie nagrody rzeczowe. W wypadku samochodowym zginął Kazimierz Matuszewski (ur. 1949 w Słupcy), wracając z Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Poznaniu, gdzie był obserwatorem, wcześniej członek młodzieżowej drużynie pożarniczej; ofiarny strażak, zastępca naczelnika. Przeprowadzono konkurs z przepisów ppoż. i rysunkowy „Straż w oczach dziecka”.

1988 rok.
Udział OSP w Słupcy w Zawodach Wojewódzkich w Tuliszkowie, zdaniem obserwatorów „sędziowie” skrzywdzili słupeckich strażaków słabą oceną, poczet sztandarowy OSP i wielu strażaków uczestniczy w manifestacji pod Pomnikiem Niepodległości z okazji 70. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, skromny jubileusz 95-lecia straży i 10-lecia,
1989 rok.

Udział w jubileuszu 90-lecia OSP w Zagórowie, udział pocztu sztandarowego i drużyny w uroczystościach kościelnych w parafii św. Leonarda w Słupcy, zajęcie przedostatniego miejsca w Rejonowych Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zagórowie, udział w odpuście parafii św. Leonarda i w manifestacji patriotycznej z okazji Święta Niepodległości.

1990 rok.
Jak w każdym roku, strażacy udekorowali jeden z czterech ołtarzy na Boże Ciało, Zarząd zatwierdził nowy regulamin i statut orkiestry, wyróżnienie dla orkiestry dętej w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Słupcy.
Lata 1991-1993 w słupeckiej OSP.

1991r. – we Włocławku (Kruszynie) 20 strażaków wspomagało służby porządkowe podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pokojach, drużyna młodzieżowa OSP Słupca zajęła V miejsce a seniorzy nie ukończyli konkurencji – awaria motopompy, odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie, na którym dokonano wstęp¬nych ustaleń w zakresie przygotowań do obchodów 100. rocznicy straży w Słupcy, na Walnym Zebraniu przyjęto nowy statut i dyskutowano głównie o przyszłorocznym jubileuszu stulecia, Wydział Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Koninie, postanowił na posiedzeniu niejawnym wpisał do rejestru stowarzyszeń OSP w Słupcy, słupecka orkiestra dęta OSP koncertowała w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zagórowie,

1992r. orkiestra OSP uczestniczyła w pokazach pożarniczych i w 75-leciu OSP w Piotrowicach.

1993r. rozpoczął się remont kapitalny wszystkich pomieszczeń strażnicy, z Poznania od Genowefy Pach z Zakładu Haftu Artystycznego, Krzysztof Michalski – prezes i Ryszard Matuszewski – naczelnik, przywieźli estetycznie wykonany sztandar. To już trzeci sztandar w historii jednostki, miejscowy Zakład Betoniarski wykonał tablicę upamiętniającą jubileusz, poświęconą założycielowi Bronisławowi Gutowskiemu, na froncie strażnicy przymocowano także nową tablicę z herbem miasta, hełmem i napisem Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy 1893-1993.

Jakub Golak
Słupca – Poznań, dnia 1 stycznia 2012 roku