1. Podstawowe dane o Stowarzyszeniu:
 2. a) nazwa: Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
  b) data rejestracji: 15.03.1983 roku
  c) adres: ul. Poznańska 53, 62-400 Słupca
  d) numer konta bankowego: GBW S.A. O/Konin
  nr rachunku: 16101120-1137-12012-1-75138-27006-4
  e) lokal znajduje się w Muzeum Regionalnym ul. Warszawska 53, telefon grzecznościowy (063) 2752640
  f) Celem Stowarzyszenia jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań społeczeństwa przeszłością i przyszłością miasta Słupcy oraz prowadzenie bieżącej działalności.
  g) Formy pracy: działalność oparta na pracy społecznej ogółu członków.
 3. Z działalności Towarzystwa.

W dniu 02.03.1983 roku 24 członków założycieli podjęło uchwałę o utworzeniu Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego (Ireneusz Bąkowski – dyrektor ZREMB-u – zakład w Słupcy, Ewa Czarcińska – pracownica szpitalnego laboratorium, Bożena Dzwoniarska dyrektor Domu Kultury „Wiązar”, Zdzisław Giszter – naczelnik miasta Słupcy, Józef January Jasiński – przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Wacław Karpiński -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Bogdan Kowalczyk – kierownik masarni Gminnej Spółdzielni, Tadeusz Kubacki – rzemieślnik, Maria Lewandowska – lekarz stomatolog, Seweryna Lewandowska – pracownik Domu Kultury, Roman Lewandowski – dyrektor Banku Spółdzielczego w Słupcy, Marianna Ławniczak – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1, Maciej Nowacki – zastępca dyrektora Banku Spółdzielczego w Słupcy, Józef Panek – rzemieślnik, Andrzej Sikorski – nauczyciel szkoły specjalnej, Eugeniusz Słowiński – technik budowlany Zespołu Urbanistycznego, Jan Sobutka – wicedyrektor „Mostostalu”, Zenobia Strugalska – pracownik Domu Kultury, Ryszard Tomczak – kierownik Miejskiej Biblioteki, Małgorzata Trębaczkiewicz – pracownik opieki społecznej, Walentyna Wetłowas – lekarz medycyny, Barbara Wiśniewska – lekarz stomatolog, Tadeusz Wiśniewski – dyrektor Liceum Ekonomicznego, Henryk Wlazło – rzemieślnik).

Uchwalono Statut, określono program działania, wybrano władze.

15.03.1983 r. Zarejestrowano Towarzystwo u Naczelnika Miasta Słupcy.

27.04.1983 r. STS-K zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Skład pierwszego Zarządu:

Prezes – Roman Lewandowski. V-ce Prezes – Eugeniusz Słowiński.
Sekretarz – Bożena Dzwoniarska.
Skarbnik – Maciej Nowacki.
Członkowie – Jan Sobutka, Małgorzata Trębaczkiewicz, Józef Jasiński.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski.
Członkowie – Ireneusz Bąkowski, Henryk Wlazło.

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodnicząca – Barbara Wiśniewska
Członkowie – Maria Lewandowska, Wacław Karpiński, Tadeusz Kubacki.

Siedzibą Towarzystwa był Bank Spółdzielczy w Słupcy, ul. Mickiewicza 2, a od 15.10.1998 r. jest Muzeum Regionalne w Słupcy przy ul. Warszawskiej 53.

Bank Spółdzielczy w Słupcy Muzeum Regionalne
02.03.1998 r. Staraniem Zarządu Towarzystwa w 15 rocznicą powstania otwarto w budynku Muzeum klub Towarzystwa (miejsce spotkań Zarządu).
Dokumentacja szerokiej działalności Towarzystwa znajduje się w sprawozdaniu ustępującego Zarządu (1993 i 1998 ), w kronikach Domu Kultury w Słupcy, w artykułach zamieszczonych przez członków Towarzystwa – w prasie : „Przeglądzie Konińskim”, „Gazecie Słupeckiej”, „Wiadomościach Słupeckich „, „Kronikach Wielkopolskich”, „Gazecie Poznańskiej”, w Internecie (http://free.polbox.pl/w/wiadslup), kronikach i albumach fotograficznych Towarzystwa i albumach fotograficznych z wycieczek turystycznych, w opracowaniach np. park słupecki, cmentarz parafialny, jak również w archiwum Rady Krajowej Towarzystw Regionalnych w Ciechanowie.

Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne doprowadziło do wydania o naszym regionie i Słupcy następujące pozycje książkowe : Krystyna Winowicz „Apolinary Szeluto 1884-1966 w setną rocznicę urodzin”, Bogna Wojciechowska „Słupca wobec wydarzeń 1963 roku”, Narcyz Gieryn „Dzieje Słupcy – materiał wybrane”, Bogna Wojciechowska „Ku wolnej Polsce z dziejów słupeckiego obwodu POW”.

Od 1990 r. Towarzystwo wydaje (z przerwą w latach 1991 – 1996) kwartalnik „Wiadomości Słupeckie”. Pierwszą redakcję stanowili; Maciej Nowacki, Bożena Dzwoniarska, Bogna Wojciechowska. Redaktorami kwartalnika byli także w późniejszym okresie: Tadeusz Kubacki, Marian Jarecki. Obecnie kwartalnik redagują: Bogna Wojciechowska (redaktor naczelny), Władysław Szymański (sekretarz redakcji), Krystyna Górczyńska, Maciej Nowacki, Zdzisław Wyszyński, Maciej Fiszer (grafika), Wojciech Rajewicz (Internet).

W dniu 30.03.1998 r. odbyło się w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Kopernika 11b Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Wybrano następujące władze:

ZARZĄD

Jan Maciej Nowacki – prezes

Władysław Szymański – wiceprezes

Krystyna Górczyńska – sekretarz

Edward Adamczyk – skarbnik

Jarecki Marian – członek

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący,
Alina Nowacka – sekretarz,
Daniela Szyniszewska – członek.

Sąd Koleżeński:

Pawłowski Ryszard – przewodniczący,
Irena Młodożeniec – sekretarz,
Irena Słowińska – członek, Barbara Wiśniewska – członek

Kronikarz – Jadwiga Szymańska:

W 1998 r. zorganizowaliśmy i dla 45 członków wycieczkę do Włoch i dla 43 członków wycieczkę do Pragi.

13.06.1998r. 37 członków Towarzystwa odwiedziło Poznań i Rogalin, uczestniczyło w spektaklu Teatru Wielkiego w Poznaniu pt. „Wigilie Polskie”. W latach poprzednich Zarząd zorganizował wycieczki historyczno-kulturalne do Winnej Góry i Śmiełowa, Budapesztu i Wiednia, Warszawy, Wilna, Trok i Kowna, Paryża, Teatru „Syrena” w Warszawie, do Gołuchowa i Russowa, a także do Lednogóry i Gniezna.

W 1998 roku Zarząd w Muzeum Regionalnym zorganizował „wystawę prac malarskich” Tadeusza Wiśniewskiego. W latach wcześniejszych zorganizowano wystawy malarskie Mariana Jareckiego, Macieja Fiszera (w Słupcy i w Zagórowie), wystawę fotograficzną Mai Dzierżyńskiej, Ryszarda Fórmanka, exlisibrisów Tadeusza Pary, kompozycji suszonych kwiatów i ziół Alicji Ślebiedzińskiej.

Dla Słupczan organizowano spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Adama Mickiewicza – autorami poszczególnych rozdziałów książki „Dzieje Słupcy”, prelekcje Mariana Jareckiego o Henryku Dąbrowskim, o Przemyśle II, o Romualdzie Traugutcie, o św. Jadwidze Królowej Polski.
Bogna Wojciechowska w 30 rocznicę śmierci przypominała postać Apolinarego Szeluty.

Zorganizowano kilka sesji popularno-naukowych, i tak:
• w setną rocznicę urodzin Apolinarego Szeluty,
• w 125 rocznicę powstania styczniowego,
• w 70 rocznicę odzyskania niepodległości (11 listopada 1988 r.),
• Słupca w okresie okupacji,
• w 50 -tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Członkowie Towarzystwa wykonywali następujące trwałe prace na rzecz miasta Słupcy:

Rys. Maciej Fiszer

 • Ufundowanie i postawienie pomnika Apolinaremu Szelucie, a także tablicę pamiątkową w budynku w którym mieszkał kompozytor,
 • Doprowadzenie do nadania przez władze miasta skwerowi, na którym stoi pomnik, imienia Apolinarego Szeluty.
 • Zabezpieczenie fragmentu muru obronnego i wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej widok miasta z 1705 roku.

Kapliczka na cmentarzu w Słupcy (zdjęcie z 2006)

Foto. W. Szymański

 • Wyremontowanie kapliczki z 1831 r. i przekazanie z tej kapliczki do muzeum przeznaczonego do „likwidacji” obrazu przedstawiającego insygnia śmierci z XVI wieku.

Foto. Władysław Szymański

 • Odnowienie najstarszego grobowca z 1848 r., odtworzenie pomnika powstańca styczniowego Olsztyńskiego i w 1998 r. mogiły nauczyciela – patrioty Jana Paszkowskiego oraz pomnika rodziny Kozickich.

Foto. W. Szymański

 • Postawienie Krzyża kamiennego wraz z fragmentem cokołu przy ul. Szeluty na byłym cmentarzu prawosławnym.

Foto. W. Szymański

 • Ustawienie na zapleczu hotelu MOSIR obelisku upamiętniającego miejsce po byłym cmentarzu żydowskim wraz z fragmentami macew.

Foto. Tadeusz Wiśniewski

 • Ułożenie przy wejściu do parku kompozycji kamiennej wraz z datą powstania parku, a w samym parku dwóch 8-10 tonowych głazów – pomników przyrody.

Strój Słupczanki i Słupczanina Foto. W. Szymański

 • Przekazanie do muzeum stroju Słupczanki oraz wykonanego w lutym br. wg projektu Haliny Cisławskiej stroju ludowego Słupczanina.

Członkowie Towarzystwa zajmują się gromadzeniem dokumentów, zdjęć, pamiętników, dokumentacji do publikacji i książek o historii regionu słupeckiego.
W ostatnim roku co poniedziałek w godz. 1800 – 2000 odbywały się w lokalu Towarzystwa spotkania.
Dzieje Towarzystwa opisane są w Kronikach prowadzona przez Jadwigę Szymańską (obecnie posiadamy już tom III).
W naszym Stowarzyszeniu mamy możliwość zrealizowania różnych pomysłów, Wspólnie omawiamy problemy dotyczące miasta a następnie sygnalizujemy Burmistrzowi, Zarządowi i Radzie miasta Słupcy.
Reagujemy natychmiast gdy o naszym mieście i jego obywatelach w mediach pisze się lub mówi nieprawdę. Przykładem tego jest list skierowany do TV w sprawie nieprawdziwej informacji o Apolinarym Szelucie.
Na łamach kwartalnika „Wiadomości Słupeckie” publikujemy uwagi i refleksje mieszkańców Słupcy a także członków i sympatyków naszego Towarzystwa.

Opracował: Władysław Szymański
i zapisał 31 grudnia 1998 roku.