Związek Harcerstwa Polskiego   Słupca, dn. 15.09.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 5/2020

1.Uchwały, zarządzenia, decyzje
1.2. Zarządzenia
Po konsultacji z komendantem Hufca ZHP Konin wynikającej z „Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 170/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” podaję do wiadomości treść:

 

Konstytucja Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Podstawy prawne działania Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy (Krąg Seniorów ZHP w Słupcy).określają:
a) Statut Związku Harcerstwa Polskiego,
b) Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

1.2. Jeżeli w niniejszej konstytucji jest mowa o kręgu, należy przez to rozumieć Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.2.

2.UTWORZENIE KRĘGU
2.1. Krąg powstał z inicjatywy członków i sympatyków należących do jednostek organizacyjnych środowiska Seniorów Harcerskich miasta Słupca i powiatu Słupeckiego.
2.2. Zezwolenie na założenie kręgu wydał, na wniosek założycieli, Komendant Hufca ZHP Słupca.

3.ZADANIA KRĘGU
3.1. Cele kręgu:
a) Utrzymanie więzi ze środowiskiem zuchowym i harcerskim, podejmowanie działań służących promocji harcerstwa.
3.2. Krąg realizuje w szczególności następujące zadania:
a) wspieranie działań harcerskich i promowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społecznościach lokalnych, regionu i ogólnopolskich,
b) umacnianie wzajemnych więzi między członkami kręgu.

4.CZŁONKOWIE KRĘGU
4.1. Członkami kręgu mogą być instruktorki i instruktorzy seniorzy oraz harcerscy seniorzy, którzy w przeszłości nie pełnili funkcji instruktorskich.
4.2. Członkiem Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy zostaje instruktor lub harcerz który:
a) wyraził chęć działania w kręgu.
b) został pozytywnie zaopiniowany przez większość członków kręgu,
4.3. Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku nie wypełniania obowiązków członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
4.4. Decyzję o skreśleniu z listy członków kręgu podejmuje większość członków kręgu, o czym informuje komendant kręgu w rozkazie.

5.ZASADY DZIAŁANIA
5.1. Krąg pracuje zgodnie z metodą harcerską, planując swoją pracę na rok kalendarzowy.
5.2. Krąg podejmuje służbę na rzecz środowisk harcerskich, społeczności w których działa oraz swoich członków.
5.3. Krąg posiada swoją Konstytucję.
5.4. Spotkania kręgu odbywają się systematycznie.
5.5. Krąg liczy przynajmniej 6 członków.
5.6. Dla realizacji swoich zadań krąg może współpracować z innymi kręgami, jednostkami organizacyjnymi Związku Harcerstwa Polskiego, innymi jednostkami.

6.FUNKCYJNI KRĘGU
6.1. Kręgiem kieruje Komendant Kręgu wybrany przez członków Kręgu, ogłoszony rozkazem Komendanta Hufca ZHP Konin.
6.2. Komendanta Kręgu odwołuje rozkazem Komendant Hufca ZHP.
6.3. Komendant Kręgu:
a) reprezentuje Krąg,
b) odpowiada za realizację planu pracy Kręgu,
c) wydaje odpowiednie rozkazy,
d) odpowiada za prowadzenie dokumentacji Kręgu,
e) wykonuje inne czynności powierzone przez Krąg i Komendanta Hufca ZHP Konin.
6.4. Komendant Kręgu rozkazem powołuje innych funkcyjnych w zależności od potrzeb np. zastępcę, skarbnika, kwatermistrza, sekretarza,  chorążego proporca.

7.DOKUMENTACJA  I GOSPODARKA KRĘGU
7.1. W Kręgu prowadzi i przechowuje się dokumentacje działalność i pracę członków Kręgu:
a) ewidencję członkowską,
b) protokóły z wykazem uchwał i decyzji, podejmowanych przez krąg,
c) rozkazy komendanta kręgu.
d) plan pracy przedstawiony Komendantowi Hufca ZHP Konin,
e) dokumentację programową kręgu,
f) dokumentację finansowo-gospodarczą.
7.2. Działalność finansowo-gospodarczą kręgu reguluje „Instrukcja o działalności finansowej, gospodarczej i sprzętowej w ZHP.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W przypadku działania niezgodnego ze Statutem ZHP i niniejszą Konstytucją Kręgu Komendant Hufca ZHP Konin może rozwiązać Krąg lub zawiesić jego działalność na okres do 6 miesięcy, ogłaszając w rozkazie.
8.2. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
8.3. W przypadkach nie ujętych w niniejszej Konstytucji Kręgu mają zastosowanie:
a) Statut ZHP,
b) Kodeks prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej.
8.4. Dokumentację kręgu proporzec po rozwiązaniu kręgu należy przekazać do Hufca ZHP, do którego w tym czasie należy krąg.

 

5.Nagrody, wyróżnienia, podziękowania

5.3. Podziękowanie

Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu za opracowanie graficzne wraz z hm. Władysławem Szymańskim projektu proporca Kręgu Seniorów ZHP Słupca (15.01.2020).

Dziękuję za phm. Małgorzacie Wolskiej, hm. Andrzejowi Wolskiemu, za przygotowanie zbiórki obiegowej patrolu w Stawie   rozpoczynającej Rok Harcerski 2020-2021 (1.09.2020).

Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu, hm. Zdzisławowi Woźniakowi za reprezentowanie Kręgu podczas wręczania Medalu Kręgu hm. Michałowi Kałużnemu – Komendantowi Hufca ZHP Konin, Władysławowi Filipczakowi – Naczelnemu Redaktorowi „Gazety Słupeckiej”, Michałowi Pyrzykowi – Burmistrzowi Słupcy (8.09.2020).

Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrza Edmunda Głogowskiego (4.09.2020).

Dziękuję hm. Pawłowi Napieralskiemu Przewodniczącemu i  phm.  Barbarze Król Zastępcy Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów za umieszczanie w „Seniorze” – miesięczniku internetowym WRKSHiS artykułów o działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy –
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=category&id=245,1

Dziękuję hm. Irenie Pawletko Zastępczyni Kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego za umieszczanie na stronie internetowej Starszyzny –
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=category&id=141,1
artykułów o działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy,
Komendant Kręgu: opracował graficzne projektu Medali Kręgu Seniorów ZHP Słupca i druk książeczki zaświadczającej o przyznaniu Medalu Kręgu (15.01.2020),
– prowadził zbiórkę obiegową patrolu w Stawie   rozpoczynającą Rok Harcerski 2020-2021 (1.09.2020),
– pożegnał śp. hm. Edmunda Głogowskiego na Mszy św. pogrzebowej w kaplicy przycmentarnej cmentarza św. Krzyża w Słupcy (4.09.2010),
– uczestniczył podczas wręczania Medalu Kręgu hm. Michałowi Kałużnemu – Komendantowi Hufca ZHP Konin, Władysławowi Filipczakowi – Naczelnemu Redaktorowi „Gazety Słupeckiej”, Michałowi Pyrzykowi – Burmistrzowi Słupcy (8.09.2020).

Czuwaj! hm. Władysław Szymański