Statystyka

23 maja 2013 Odsłonięcie tablicy w Poznaniu na murach kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach w 100 lecie Harcerstwa Jeżyckiego


23 maja 2013

Odsłonięcie tablicy w Poznaniu na murach kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach w 100 lecie Harcerstwa Jeżyckiego 

     Zostałem zaproszony w imieniu Siódemkarzy przez hm. Halinę Smól-Bor, komendantkę Kręgu Starszyzny Harcerskiej przy Hufcu Poznań  Jeżyce na uroczystości, które odbywały się 23 maja 2013r. o godz. 18.00 w 45 rocznicę śmierci długoletniego komendanta 7 Hufca ZHP Poznań – Jeżyce Ś.p. harcmistrza Sylwestra Wietrzykowskiego w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej 3.

        Po odprawionej harcerskiej Mszy św. w intencji spokoju duszy Ś.p. Druha Komendanta oraz dusz wszystkich poległych, pomordowanych i zmarłych harcerek i harcerzy całej jeżyckiej rodziny harcerskiej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie, umieszczonej na murze świątyni tablicy, upamiętniającej 100 lecie Harcerstwa Jeżyckiego.

     Akt  erekcyjny tablicy, upamiętniającej fakt, że 100 lat temu, na terenie dzielnicy Poznań – Jeżyce powstał zalążek jeżyckiego harcerstwa odczytał Druh Mieczysław Jankowski a tablicę odsłoniła Pani Łucja Dubisz, wdowa po Ś.p. Druhu Ryszardzie Dubiszu, inicjatorze ufundowania tablicy

      Z wielką radością uczestniczyłem, w tym historycznym wydarzeniu, bowiem w latach mojej młodości, gdy uczęszczałem do Liceum Pedagogicznego w Poznaniu na ul. Mylnej poznałem Ś.p. hm. Sylwestra Wietrzykowskiego a kościół przy ul. Kościelnej 3. przed 50 laty był moim kościołem parafialnym.

Dziękuję Siódemkarzom za zaproszenie.

Czuwaj!

hm. (-)Władysław Szymański

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy


Foto hm. W.Szymański

Rodzina harcerska hufca Poznań Jeżyce, Siódemkarze, zaproszeni goście.

Foto hm. W. Szymański

Rodzina harcerska hufca Poznań Jeżyce, Siódemkarze, zaproszeni goście.

Foto hm. W. Szymański

Hm. Halina Smól-Bor, komendantka Kręgu Starszyzny Harcerskiej z Poznania- Jeżyce,

hm. Władysław Szymański, komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ze Słupcy.

AKT  EREKCYJNY

tablicy, upamiętniającej  fakt, że 100 lat temu, na terenie dzielnicy Poznań – Jeżyce, powstał zalążek jeżyckiego harcerstwa.

1. Rys historyczny:

W styczniu 1913r., na poznańskich Jeżycach został utworzony zastęp skautowy. Twórcą był młody drukarz, druh Mieczysław DEPCZYŃSKI. W skład tego zastępu wchodziło 9 druhów ze środowisk robotniczo – rzemieślniczych. Kilku z nich było jednocześnie  członkami  Towarzystwa  Młodzieży  Polsko – Katolickiej,  z  parafii  św. Floriana na Jeżycach. Zastęp  szybko  rozrósł  się do  drużyny,  która  przyjęła  za patrona  imię  hetmana  Stefana Czarnieckiego.

W 1916r. drużynie nadano numerację 7 Drużyny Skautów. Drużyna ufundowała sobie sztandar, który przetrwał do dnia dzisiejszego.

W 1918r. 7 Drużyna Skautowa została przemianowana na 7 Poznańską Drużynę Harcerzy.

W 1921r. 7 PDH  znalazła  schronienie (harcówkę) w  Szkole  Powszechnej nr 23 u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego.

W 1928r. 7 PDH przejął druh Sylwester Wietrzykowski i przeniósł organizacyjnie do 7 Szkoły Powszechnej przy ul. Słowackiego, w której był nauczycielem. Od tego momentu nastąpił systematyczny rozwój organizacyjny i ilościowy drużyny.

W 1931r., w związku ze wzrostem osobowym zuchów i harcerzy, 7 Poznańska Drużyna zmieniła nazwę na 7 Poznańskie Drużyny Harcerzy.

W 1935r. 7 Poznańskie Drużyny Harcerzy, rozkazem Naczelnika ZHP, zostały przemienione na VII Hufiec Harcerzy, na czele z Komendantem hm. Sylwestrem Wietrzykowskim.

W II wojnie światowej, na frontach, polach bitewnych, w więzieniach, w hitlerowskich obozach i  nieznanych miejscach straceń, zginęło 40 harcerzy VII Hufca.

W 1945r., Hufiec Harcerzy się odrodził i aktywnie rozwijał do 1950r.

W 1950r., ZHP jako samodzielna organizacja młodzieżowa uległa rozwiązaniu. Harcerstwo zostało zdegradowane do organizacji tylko dziecięcej i jako Organizacja Harcerska (OH), została włączona w struktury Związku Młodzieży Polskiej.

W 1956r., po „Poznańskim Czerwcu” i politycznej odwilży październikowej, odrodził się również ZHP. Został również reaktywowany VII Hufiec Harcerzy na Jeżycach, który objął swoją działalnością wszystkie szkoły na terenie tradycyjnych starych Jeżyc, skupiając drużyny zuchów, harcerek i harcerzy. Tak działał do 1963roku, w którym to, Komenda Chorągwi ZHP podporządkowała wg wytycznych władz miejskich i stworzyła na terenie Poznania 5 Hufców Harcerskich, przypisanych pięciu dużym dzielnicom administracyjnym miasta Poznania.

Tak to: VI Hufiec Winiary i VII Hufiec Jeżyce, wraz z przynależnymi drużynami żeńskimi byłych III i IV Hufca Harcerek zostały scalone w jeden Hufiec ZHP Poznań – Jeżyce im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Domu Harcerza przy ulicy Widnej 3 w Poznaniu.

W ten sposób, powstały w 1913r. na Jeżycach zastęp a później drużyna skautowa, stały się zalążkiem późniejszego VII Hufca Harcerzy i w konsekwencji całego Harcerstwa dzielnicy Poznań – Jeżyce.

2. Współczesność:

Dnia 23 maja 2012r. na zbiórce seniorów byłego VII Hufca Harcerzy, odbytej po Mszy św., odprawiane corocznie, od 1981r., zawsze w tym dniu roku, t.j. w rocznicę śmierci Komendanta VII Hufca Harcerzy hm. Sylwestra Wietrzykowskiego, zrodziła się koncepcja aby w 2013r., w 100 rocznicę powstania na Jeżycach zastępu skautów im. S. Czarnieckiego, umieścić na murze kościoła jeżyckiego pamiątkową tablicę. Pomysłodawcą był druh Ryszard Dubisz. Pomysł został zaakceptowany. Rozpoczęto zbiórkę dobrowolnych datków pieniężnych na pokrycie kosztów tablicy.

Zawiązał się zastęp organizacyjny w składzie:

druh Chrzanowski Jerzy, druh Dubisz Ryszard, druh Jankowski Mieczysław, druh Smól Ireneusz.

Zastęp postanowił dokooptować do swego składu druha Fąferka Kazimierza.                                           

3. Projekt tablicy:

Wstępny projekt tablicy opracował druh Kazimierz Fąferek, który jednak z dalszej pracy się wycofał. Skorygowany projekt (stanowi zał. Nr 1 do niniejszego dokumentu) opracował druh Ireneusz Smól i druh Mieczysław Jankowski. Ponadto, druh Ireneusz Smól zajmował się całą stroną graficzno – komputerową.

W czasie prac nad projektem tablicy zmarł nagle jej inicjator, druh Ryszard Dubisz

4. Lokalizacja tablicy:

Do propozycji umieszczenia omawianej tablicy na murze kościoła jeżyckiego, bardzo pozytywnie  ustosunkował się  obecny  proboszcz i  dziekan  dekanatu  jeżyckiego  ks. prałat Roman KUBICKI. W czasie probostwa księdza prałata Romana Kubickiego kościół jeżycki został generalnie wewnątrz i zewnątrz odrestaurowany wraz z jego otoczeniem.

Ksiądz prałat poza własną zgodą, uzyskał akcept przedmiotowej tablicy od  konserwatora zabytków Kurii Metropolitalnej.

5. Wykonawstwo:

Wykonanie i montaż tablicy powierzono firmie kamieniarskiej GRANIT – MAR Mirosław GRYŚ z Kościana, mającej również swój oddział w Poznaniu przy ulicy Warszawskiej 45. Koszt   wykonania  i montażu  tablicy  zamknął  się kwotą 1888 zł  zebraną w całości z dobrowolnych datków.

6. Fundatorzy:

Lista fundatorów tablicy, głównie seniorów VII Hufca Harcerzy, ale również sympatyków harcerskich, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego dokumentu.

7. Termin odsłonięcia i poświęcenia:

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy zostało dokonane dnia 23 maja 2013 r. w czasie tradycyjnej, corocznej Mszy św., sprawowanej w 45 rocznicę śmierci długoletniego komendanta VII Hufca Harcerzy na Jeżycach. Intencją tej Mszy św. jest również spokój dusz wszystkich poległych, pomordowanych i zmarłych członków całej jeżyckiej Rodziny Harcerskiej.

Tablicę odsłoniła wdowa po inicjatorze tablicy ś.p. druhu Ryszardzie Dubiszu, pani Łucja Dubisz a tablicę poświęcił proboszcz parafii jeżyckiej ks. prałat Roman Kubicki

CZUWAJ!

 

Dokument ten spisano w maju 2013r. w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz Nr 1 został szczelnie zafoliowany i umieszczony pod wmurowaną tablicą, której dotyczy.

2. Egzemplarz Nr 2 przekazano do archiwum kościelnego.

3. Egzemplarz Nr 3 przekazano Komisji Historycznej Komendy Hufca ZHP

Poznań – Jeżyce.

                                      F U N D A T O R Z Y

        pamiątkowej tablicy 100 lecia Harcerstwa na Jeżycach,

głównie seniorzy, ale i sympatycy VII Hufca Harcerzy w Poznaniu.

  1. BAEHR Wacław                                   

21. LONC Włodzimierz 

  2. CHOJNACKI Henryk                           

22. MANKIEWICZ Jadwiga

  3. CHRZANOWSCY Regina i Jerzy        

23. MYSZKOWSKA Dioniza

  4. DOMEK Julianna                                  

24. NAWROT Grażyna

  5. DUBISZ Ryszard                                   

25. NIEDŹWIECKI Henryk

  6. FORTUŃSKI Zbigniew                        

26. NIEDŹWIECKA Irena

  7. GLOCK Walentyna                               

27. OFIERZYŃSKI Roman

  8. GRAJEK Andrzej                                  

28. ORGANISZCZAK Zofia

  9. GRAJEK Konrad                                   

29. REMBIKOWSKI Ryszard

10. JANICKA Irena                                      

30. RYBCZYŃSKI Marek

11. JANKOWIAK Czesław                          

31. RYBCZYŃSKI Witold

12. JAŚNIACZYK Halina                            

32. SŁABY Tadeusz

13. KAPCZYŃSKI Bogusław                      

33. SMÓL- BOR Halina

14. KAŁUŻNY Eugeniusz                          

34. SMÓL Ireneusz

15. KOWALSKA Jadwiga                          

35. SOBKOWIAK Marian

16. KRUKOWSKA Zofia                             

36. STACHOWIAK Henryk

17. KULCZYŃSKI Jerzy                              

37. SZUKALSKI Edwin

18. KULCZYŃSKI Mieczysław                   

38. TOMCZAK Krystyna

19. KUSTOŃ Marian                                    

39. WALERCZYK Andrzej

20. KUZORA Aleksander                             

40. ZIELAZEK Henryk

 

Na pokrycie  kosztu  tablicy  zebrano łącznie z dobrowolnych  datek kwotę 1683,50 zł. (słownie tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy złote 50/100)  

 

Joomla templates by a4joomla