P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

4 październik 2020 Tablica hm. Franciszka Szeszuły trzykrotnego Komendanta Hufca w Gnieźnie przy rondzie Jego imienia

Tablica hm. Franciszka Szeszuły trzykrotnego Komendanta Hufca w Gnieźnie przy rondzie Jego imienia

       Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy został zaproszony do Gniezna na odsłonięcie tablicy przy rondzie im. hm. Franciszka Szeszuły.
        W czerwcu 2020 roku radni Gniezna zdecydowali, że rondo u zbiegu al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami otrzyma imię  hm. Franciszka Szeszuły instruktora harcerskiego, nauczyciela, żołnierza Wojska Polskiego oraz podziemia antyniemieckiego i antykomunistycznego. Wniosek o  nazwę ronda złożyły władze Hufca ZHP Gniezno.
       W imieniny Franciszka na prośbę córki Marii 4 października 2020 r. odsłonięto w niedzielne południe tablicę.
       W uroczystości wzięli udział harcerze, instruktorzy i starszyzna z Gniezna seniorzy harcerscy z zaprzyjaźnionych Kręgów Seniorów.
        W krótkim przemówieniu hm. Aleksander Sekulski Komendant Kręgu Starszyzny "Bezimienni" z Gniezna przybliżył sylwetkę hm. Franciszka Szeszuły. Wnuczka pani Zofia Komosińska - Fudali podzieliła się wspomnieniami,związanymi ze swoim dziadkiem.

      „Franciszek Szeszuła urodził się w 1907. Przed 1939 rokiem był instruktorem harcerskim i Komendantem Hufca w Gnieźnie. Oficer rezerwy Wojska Polskiego, brał udział w walkach we wrześniu 1939 roku. Dowodził kompanią Armii Krajowej  - pseudonim Wilk. Członek Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” Inspektorat Rejonowy Gniezno. Aresztowany w1946 i 1948 roku przez Urząd Bezpieczeństwa w Gnieźnie. W latach 1945-1949 hufcowy harcerzy w Gnieźnie, ponownie od 1956 roku został komendantem hufca. Nauczyciel i kierownik szkoły w Gnieźnie. Zmarł w 1962 roku i został pochowany na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie”

Dziękujemy za zaproszenie.

Opracował hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ze Słupcy
17.10.2020r.

Źródła do napisania tekstu:

- konsultacja z hm. Aleksandrem Sekulskim

https://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/21590-odslonieto-tablice-przy-rondzie-im-franciszka-szeszuly (z 17.10.2020]
https://www.facebook.com/HufiecGniezno/photos/pb.157099057715320.-2207520000../3353670904724770/?type=3&eid=ARA8-HPAR-UbJLpFxdVR8g21Y6MiC9ZxH5YRasPxQpx3-JR3_rChwW2oLvtgPRgVz6HbHtTzb8gvhViE lz 17.10.2020]
https://gniezno.naszemiasto.pl/zhp-chce-zeby-rondo-przy-ul-pod-trzema-mostami-nosilo-imie/ar/c1-7415508 [z 17.10.2020]

 

25 wrzesień 2020 Pozdrowienia z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Harcerskiego 2020-2021

Czuj!  Czuwaj!

W imieniu Członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy Braci Instruktorskiej, przyjaciołom i sympatykom naszego Kręgu a szczególnie hm. Mariuszowi przesyłamy z okazji rozpoczęcia Roku Harcerskiego 2020-2021 najserdeczniejsze pozdrowienia.
I do spotkań w Roku Harcerskim 2020 - 2021 na harcerskich ścieżkach.

hm. (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu
Słupca, dnia 25 wrzesień 2020 roku

15 wrzesień 2020 Rozkaz L. 5/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego   Słupca, dn. 15.09.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy

Hufiec Konin

Rozkaz L. 5/2020

1.Uchwały, zarządzenia, decyzje
1.2. Zarządzenia
Po konsultacji z komendantem Hufca ZHP Konin wynikającej z „Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 170/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie

Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” podaję do wiadomości treść:

Konstytucja Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Podstawy prawne działania Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy (Krąg Seniorów ZHP w Słupcy).określają:
a) Statut Związku Harcerstwa Polskiego,
b) Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

1.2. Jeżeli w niniejszej konstytucji jest mowa o kręgu, należy przez to rozumieć Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.2.
2.UTWORZENIE KRĘGU
2.1. Krąg powstał z inicjatywy członków i sympatyków należących do jednostek organizacyjnych środowiska Seniorów Harcerskich miasta Słupca i powiatu Słupeckiego.
2.2. Zezwolenie na założenie kręgu wydał, na wniosek założycieli, Komendant Hufca ZHP Słupca.
3.ZADANIA KRĘGU
3.1. Cele kręgu:
a) Utrzymanie więzi ze środowiskiem zuchowym i harcerskim, podejmowanie działań służących promocji harcerstwa.
3.2. Krąg realizuje w szczególności następujące zadania:
a) wspieranie działań harcerskich i promowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społecznościach lokalnych, regionu i ogólnopolskich,
b) umacnianie wzajemnych więzi między członkami kręgu.
4.CZŁONKOWIE KRĘGU
4.1. Członkami kręgu mogą być instruktorki i instruktorzy seniorzy oraz harcerscy seniorzy, którzy w przeszłości nie pełnili funkcji instruktorskich.
4.2. Członkiem Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy zostaje instruktor lub harcerz który:
a) wyraził chęć działania w kręgu.
b) został pozytywnie zaopiniowany przez większość członków kręgu,
4.3. Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku nie wypełniania obowiązków członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
4.4. Decyzję o skreśleniu z listy członków kręgu podejmuje większość członków kręgu, o czym informuje komendant kręgu w rozkazie.
5.ZASADY DZIAŁANIA
5.1. Krąg pracuje zgodnie z metodą harcerską, planując swoją pracę na rok kalendarzowy.
5.2. Krąg podejmuje służbę na rzecz środowisk harcerskich, społeczności w których działa oraz swoich członków.
5.3. Krąg posiada swoją Konstytucję.
5.4. Spotkania kręgu odbywają się systematycznie.
5.5. Krąg liczy przynajmniej 6 członków.
5.6. Dla realizacji swoich zadań krąg może współpracować z innymi kręgami, jednostkami organizacyjnymi Związku Harcerstwa Polskiego, innymi jednostkami.
6.FUNKCYJNI KRĘGU
6.1. Kręgiem kieruje Komendant Kręgu wybrany przez członków Kręgu, ogłoszony rozkazem Komendanta Hufca ZHP Konin.
6.2. Komendanta Kręgu odwołuje rozkazem Komendant Hufca ZHP.
6.3. Komendant Kręgu:
a) reprezentuje Krąg,
b) odpowiada za realizację planu pracy Kręgu,
c) wydaje odpowiednie rozkazy,
d) odpowiada za prowadzenie dokumentacji Kręgu,
e) wykonuje inne czynności powierzone przez Krąg i Komendanta Hufca ZHP Konin.
6.4. Komendant Kręgu rozkazem powołuje innych funkcyjnych w zależności od potrzeb np. zastępcę, skarbnika, kwatermistrza, sekretarza,  chorążego proporca.
7.DOKUMENTACJA  I GOSPODARKA KRĘGU
7.1. W Kręgu prowadzi i przechowuje się dokumentacje działalność i pracę członków Kręgu:
a) ewidencję członkowską,
b) protokóły z wykazem uchwał i decyzji, podejmowanych przez krąg,
c) rozkazy komendanta kręgu.
d) plan pracy przedstawiony Komendantowi Hufca ZHP Konin,
e) dokumentację programową kręgu,
f) dokumentację finansowo-gospodarczą.
7.2. Działalność finansowo-gospodarczą kręgu reguluje "Instrukcja o działalności finansowej, gospodarczej i sprzętowej w ZHP.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W przypadku działania niezgodnego ze Statutem ZHP i niniejszą Konstytucją Kręgu Komendant Hufca ZHP Konin może rozwiązać Krąg lub zawiesić jego działalność na okres do 6 miesięcy, ogłaszając w rozkazie.
8.2. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
8.3. W przypadkach nie ujętych w niniejszej Konstytucji Kręgu mają zastosowanie:
a) Statut ZHP,
b) Kodeks prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej.
8.4. Dokumentację kręgu proporzec po rozwiązaniu kręgu należy przekazać do Hufca ZHP, do którego w tym czasie należy krąg.

 5.Nagrody, wyróżnienia, podziękowania

5.3. Podziękowanie

Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu za opracowanie graficzne wraz z hm. Władysławem Szymańskim projektu proporca Kręgu Seniorów ZHP Słupca (15.01.2020). 

Dziękuję za phm. Małgorzacie Wolskiej, hm. Andrzejowi Wolskiemu, za przygotowanie zbiórki obiegowej patrolu w Stawie   rozpoczynającej Rok Harcerski 2020-2021 (1.09.2020).
Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu, hm. Zdzisławowi Woźniakowi za reprezentowanie Kręgu podczas wręczania Medalu Kręgu hm. Michałowi Kałużnemu – Komendantowi Hufca ZHP Konin, Władysławowi Filipczakowi – Naczelnemu Redaktorowi "Gazety Słupeckiej", Michałowi Pyrzykowi – Burmistrzowi Słupcy (8.09.2020).
Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrza Edmunda Głogowskiego (4.09.2020).
Dziękuję hm. Pawłowi Napieralskiemu Przewodniczącemu i  phm.  Barbarze Król Zastępcy Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów za umieszczanie w "Seniorze" - miesięczniku internetowym WRKSHiS artykułów o działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy -
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=category&id=245,1
Dziękuję hm. Irenie Pawletko Zastępczyni Kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego za umieszczanie na stronie internetowej Starszyzny -
http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=category&id=141,1
artykułów o działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy,
Komendant Kręgu: opracował graficzne projektu Medali Kręgu Seniorów ZHP Słupca i druk książeczki zaświadczającej o przyznaniu Medalu Kręgu (15.01.2020),
- prowadził zbiórkę obiegową patrolu w Stawie   rozpoczynającą Rok Harcerski 2020-2021 (1.09.2020),
- pożegnał śp. hm. Edmunda Głogowskiego na Mszy św. pogrzebowej w kaplicy przycmentarnej cmentarza św. Krzyża w Słupcy (4.09.2010),
- uczestniczył podczas wręczania Medalu Kręgu hm. Michałowi Kałużnemu – Komendantowi Hufca ZHP Konin, Władysławowi Filipczakowi – Naczelnemu Redaktorowi "Gazety Słupeckiej", Michałowi Pyrzykowi – Burmistrzowi Słupcy (8.09.2020).

 Czuwaj! 

Czuwaj! hm. Władysław Szymański

4 wrzesień 2020 Komendant pożegnał śp. hm. Edmunda Głogowskiego

Komendant pożegnał śp. hm. Edmunda Głogowskiego

Mszę świętą w intencji śp. Edmunda Głogowskiego w kaplicy przy parafialnym cmentarzu św. Krzyża w Słupcy  4 września 2020 roku celebrował ks. kanonik Tomasz Ryś proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Słupcy. Komendant pożegnał śp. hm. Edmunda.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Przypadł mi smutny zaszczyt pożegnać w imieniu zuchów, harcerz, wędrowników, starszyzny i seniorów Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu władz Chorągwi Wielkopolskiej i byłej Chorągwi Konińskiej, oraz we własnym, ale przedewszystkim w imieniu harcerzy byłego hufca ZHP Słupca i Konina, harcerza Rzeczypospolitej Druha harcmistrza  śp. Edmunda Głogowskiego.
Twoja droga harcerska zaczęła się w Liceum Pedagogicznym w Trzciance gdzie 9 listopada 1947 złożyłeś przyrzeczenie harcerskie  na ręce legendarnego instruktora phm. Kowalskiego i rozpocząłeś służbę Bogu, Polsce, i ludziom. Pełniłeś ją, zgodnie z rotą Przyrzeczenia i Prawem Harcerskim całym życiem, jako zastępowy, drużynowy harcerski Cieninie Kościelnym, Strzałkowie, jako szczepowy drużyn starszoharcerskich w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, jako wychowawca,  nauczyciel, członek władz Hufca Słupca, władz Chorągwi Konin a do ostatnich chwil swego życia członek i założyciel, kronikarz Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.

Zwołałeś nas dzisiaj tutaj do kaplicy cmentarza parafialnego św. Krzyża w Słupcy na ostatnią zbiórkę.
Jeszcze tak niedawno na uroczystym spotkaniu Kręgu Seniorów ZHP obchodziliśmy Twój Jubileusz 90-tych urodzin, wryły mi się w pamięć Twoje słowa, kiedy to gromko śpiewaliśmy harcerskie piosenki a ty powiedziałeś. „Kochani jesteście dla mnie wspaniałą rodziną”, a gdy miałem przyjemność uhonorować  Cię gratulacjami Naczelniczki i Kierownika Wydziału Głównej Kwatery ZHP dodałeś „ póki mojego życia zawsze będę z Wami”. I mimo swojego dostojnego wieku brałeś czynny udział w harcerskiej drodze Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, byłeś z nami.
Pamiętam Cię Mundku jako wspaniałego wodza – komendanta na obozach harcerskich w Czeszewie i Lutomii, licznych obozach wędrownych. Zawsze byłeś uśmiechnięty, pełen życia, optymizmu.

Byłeś  niesamowitym człowiekiem, życzliwym, pogodnym i pełen energii i dobrego serca dla innych.
Jestem dumny, że dobry los  pozwolił mi nazywać się Twoim przyjacielem. Było dla mnie zaszczytem, że w latach 60 -tych XX wieku zaczęła się nasz przyjaźń i trwała do ostatnich chwil Twego życia.
Dziękuję Ci, Druhu Edmundzie za tę służbę, i za wielką życzliwość ludziom, i za to, że byłeś przykładem, iż można kierować się w życiu harcerskimi ideałami, bez patosu, na co dzień ...
Chociaż dzisiaj smutek ściska gardło, zachowamy Cię we wdzięcznej pamięci na zawsze. A jak nas zabraknie to pamięć o Tobie zapewnią Twoje własne liczne pisemne kronikarskie ślady.
Słowa nie wyrażą żalu po  stracie przyjaciela. Kochany człowiek nigdy nie umiera, wciąż żyje w myślach, słowach i wspomnieniach.
Zapalamy Ci harcmistrzu Edmundzie znicz naszej pamięci jako znak, że nie wszystko umiera.
Niech ta słupecka ziemia, w której za chwilę spoczniesz a którą uczyłeś kochać i dla niej pracować, ziemia cmentarza świętego Krzyża lekką będzie !
Pan Bóg powołał Ciebie do Ojczyzny Niebieskiej. Wierzymy, że po wielu różnych zmaganiach życiowych jesteś w miejscu gdzie otacza Ciebie Harcerska Rodzina i już razem z nią pełnisz wieczną wartę.
⸎⸎⸎⸎⸎
W ostatniej drodze na cmentarz parafialny w Słupcy śp. harcmistrza Edmunda Głogowskiego odprowadzili Jego: uczniowie, nauczyciele i emeryci nauczyciele, bardzo wielu Słupczan, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, przedstawiciele starostwa słupeckiego wraz ze Starostą Słupeckim, członkowie Kręgu Seniorów ZHP a także Wiceprzewodnicząca Naczelnego Sądu Harcerskiego hm. Janina Nowaczyk i Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Chorągwi ZHP hm. Andrzej Przybyła, phm. Danuta Śmiechowska była komendantka hufca Słupca ZHP.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański
Słupca, dn. 4 września 2020 roku

1 wrzesień 2020 Rozkaz L. 4/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego      Słupca, dn. 1.09.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 4/2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym w wieku 90 lat zmarł śp. hm. Edmund Głogowski Kronikarz Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. Zasłużony instruktor Hufców ZHP Słupca i Konin. Był wychowawcą wielu pokoleń harcerskich.

Druhny i Druhowie!
1.Zarządzam żałobę do 4.09.2020 roku w Kręgu Harcerskim ZHP Słupca.
2.Polecam na Krzyżu Harcerskim czarne opaski

Czuwaj!
Czuwaj! hm. Władysław Szymański

Joomla templates by a4joomla