P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

22 lipiec 2020 Obecnie działające w Polsce organizacje harcerskie

Obecnie działające w Polsce organizacje harcerskie

Czuwaj!

Szanowni, sympatycy , przyjaciele i członkowie Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy!
Przesyłam do poszerzenia naszej wiedzy miniteksty o obecnie działających w Polsce organizacjach harcerskich. Miłej lektury.

Pozdrawiam po harcersku!  hm Władek Szymański
Słupca, dnia 25.03.2020 roku

Związek Harcerstwa Polskiego – największa polska organizacja harcerska. Siedziba: Warszawa Przewodniczący: hm. Dariusz Supeł Naczelniczka: hm. Anna Nowosad Liczebność: 104 807 Założyciele: Andrzej Małkowski, Olga Drahonowska-Małkowska Przynależność: Światowa Organizacja Ruchu Skautowego, Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek Związek Harcerstwa Polskiego 1.ZHP powstała na zjeździe 1–2 listopada 1918 z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych3 (scalenie organizacji z trzech zaborów przebiegało w trudnym okresie formowania się II Rzeczypospolitej i zakończyło pod koniec 1920). ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. W latach 1936–1989 posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności. Od 16 lutego 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP; organizacje harcerskie – organizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz poza jej granicami, wśród Polonii. Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy / pedagogiczny, będący częścią ruchu skautowego. Oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie harcerskie i Prawo harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha. Ruch harcerski sformalizowany jest w szereg organizacji harcerskich pracujących w kraju i poza jego granicami (wśród Polonii), w oparciu o powyższe zasady i unikatową metodę harcerską. Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910, a właściwie okres między 16 września 1910 (powstanie pierwszego zastępu) a 22 maja 1911 (powstanie pierwszych drużyn), zaś za symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską. Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym „klasycznym” skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej Małkowski ujął w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość, aby podkreślić różnicę w ówczesnych priorytetach polskiego harcerstwa i światowego skautingu. Obecnie zwykle nazwy harcerstwo używa się jako określenia polskiej wersji skautingu, często też (np. w filmach, literaturze) skautów z innych krajów nazywa się harcerzami, niemniej jednak istnieją duże różnice w skautingu w poszczególnych krajach i niekiedy uzasadnione jest rozróżnienie między harcerstwem i skautingiem. Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu. 4 II Rzeczpospolita (II RP) – nieoficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1918–1945 5 Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U. z 1936 r. nr 28, poz. 228). 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U. z 1959 r. nr 44, poz. 272). Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) – związek organizacji zrzeszających młodzież, działający od 2011 r.   

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją non-profit, od 20 kwietnia 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918–1939 oraz twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami. Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej. Związek od kilkunastu lat współpracuje z Confederation of European Scouts posiadając tam status członka współpracującego (ang. associate member), a także uczestniczy w organizowanym przez nich co cztery lata Eurojamie. ZHR od wielu lat współpracuje z organizacjami harcerskimi poza granicami kraju, w tym Związkiem Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwem Polskim na Ukrainie, czego owocem było podpisanie 14 października 2017 roku w Krakowie Porozumienia Organizacji Harcerskich.  Władze naczelne:  Zjazd ZHR – najwyższa władza ZHR, zwoływany jest co 2 lata o Rada Naczelna ZHR – składająca się z: 22 członków wybranych przez Zjazd ZHR, Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy oraz 12 przewodniczących zarządów okręgów o Naczelnictwo ZHR – zarząd ZHR, skład: Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy oraz 8 członków wybranych przez Radę Naczelną w tym: 2 wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny ZHR, Naczelny Kapelan, Skarbnik i Komisarz Zagraniczny Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek ZHR , Naczelnik Harcerzy ZHR, Komisja Rewizyjna ZHR – 7 członków wybranych przez Zjazd ZHR kontroluje działalność władz Związku oraz jednostek organizacyjnych pod względem przestrzegania przez nie Statutu, regulaminów Związku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontroluje gospodarkę majątkową Związku, oraz przedstawia władzom Związku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikające z kontroli. Sąd Harcerski ZHR – 5 członków wybranych przez Zjazd ZHR rozpatruje apelacje członków Związku, usuniętych ze Związku lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze, rozstrzyga wszelkie spory między członkami Związku oraz między tymi członkami a władzami Związku, spory majątkowe pomiędzy okręgami ZHR posiadającymi osobowość prawną oraz pomiędzy tymi okręgami a Związkiem.  Władze okręgu: zjazd okręgu ZHR o zarząd okręgu ZHR o komendantka chorągwi harcerek ZHR o komendant chorągwi harcerzy ZHR, komisja rewizyjna okręgu ZHR – 3 członków wybieranych na zjeździe okręgu  obwody ZHR.
Aktualne Władze Naczelne  hm. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR  hm. Dominika Romanowicz – Naczelniczka Harcerek ZHR,  hm. Michał Markowicz – Naczelnik Harcerzy ZHR. Siedziba: ul. Litewska11/13, Warszawa. Liczebność 16 716 Data powstania: 12 lutego 1989.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Od połowy 2009 używa również nazwy „Skauci Europy”. Władze  Sejmik SHK-Z;  Rada Naczelna SHK-Z,  Zarząd SHK-Z,  Przewodniczący Stowarzyszenia,  Naczelnik Harcerzy,  Naczelniczka Harcerek, Przewodniczący: Jakub Rożek HR Naczelnicy Jerzy Żuchowski HR Joanna Laskowska HR Siedziba : ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 14, Warszawa Liczebność: 5030 Data powstania 2 grudnia 1989 

Royal Rangers Polska (RRP) – organizacja harcerska, będąca częścią międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. RRP odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu oraz harcerstwa. Władzami Royal Rangers Polska są:  Komenda Główna – złożona z komendanta głównego, zastępcy komendanta głównego, 2-6 członków wybranych przez Walny Zjazd.  Główna Komisja Rewizyjna – złożona z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd.  Główny Sąd Koleżeński – złożony z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd. ROYAL RANGERS POLSKA Komendant Główny RRP hm. Jan Zając siedziba: ul. Jagodowa 33, 53-007 Wrocław Polska. Kwatera Główna: ul. Stalowowolska 24 Wrocław w Szkole Podstawowej Liczebność : 1337 Data powstania : 13.02.2006. 

Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie). Jest jedną z organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę. Jedna z nich jest taka sama jak obowiązują w innych organizacjach m.in. ZHP i ZHR, a druga nie zawiera deklaracji wiary w Boga, a jedynie chęć dążenia do prawdy i sprawiedliwości jako wartości uniwersalnych. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznaje się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich. Stowarzyszenie Harcerskie liczy około 600 członków działających w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych na terenie Warszawy, Warki, Chotomowa i Popław. Najwyższą władzą SH jest zwoływany co dwa lata Zjazd SH, który wybiera Naczelnictwo reprezentujące Stowarzyszenie między Zjazdami. W skład Naczelnictwa wchodzą:  Naczelnik Stowarzyszenia - odpowiedzialny za reprezentowanie Stowarzyszenia Harcerskiego na zewnątrz oraz za nadzór nad działalnością hufców i jednostek działających poza hufcami, takich jak kręgi instruktorskie, szczepy itp. oraz za kształcenie instruktorów od poziomu podharcmistrza skarbnik – odpowiedzialny za majątek,  komendanci hufców,  przedstawicielka instruktorek,  przedstawiciel instruktorów. Naczelnicy hm. Tomasz Wolszczak (od 2017). Adres siedziby Hoża 57, 00-681 Warszawa, Polska Liczebność: 600. Data powstania: 15 kwietnia 1996

Stowarzyszenia: SKAUCI KRÓLA, wprost odwołuje się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym Królem i Panem. Sama nazwa ma prowokować pytanie: - kto jest twoim Królem? Skaut z dumą może odpowiedzieć: - Moim Królem jest Jezus Chrystus! Członkowie są grupą świeckich katolików, którzy od wielu lat należą do Wspólnot Katolickich. Tworzą Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych. Skauci Króla - zarejestrowane w 2015 roku przy Archidiecezji Wrocławskiej. Działania kierują do wspólnot katolickich w Polsce i na świecie. Wszyscy „noszą” w sercu troskę o chrześcijańskie wychowanie dzieci, ich wzrost duchowy, fizyczny, intelektualny i społeczny. Przez wiele lat w naszych wspólnotach szukaliśmy metody pracy z dziećmi, która byłaby atrakcyjna dla nich a zarazem pozwoliłaby nam, przekazać dzieciom duchowość wspólnot, w których sami jesteśmy i wzrastamy. Kilka lat temu trafiliśmy na osoby z chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. Zaczęliśmy przyglądać się ich pracy i na bazie tej metody pracujemy z dziećmi od 2011 roku. Pozwala nam to uczyć nasze dzieci wzrastania w bliskiej relacji z Jezusem, czytania Biblii oraz ewangelizacji. Formację w Skautach Króla prowadzimy tylko w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła Katolickiego. Rada Skautów przy Komendzie Głównej powołuje się Radę Skautów. Rada Skautów pełni rolę doradczą dla Komendy Głównej. Rada Skautów składa się ze skautów wyłonionych drogą głosowania z grona skautów posiadających stopień wędrownika i będących w grupie wiekowej wędrowników. Wybory delegatów odbywają się na początku roku szkolnego, do końca września, na zbiórce całego szczepu, zwołanej przez Komendanta Szczepu. Prawo głosu posiadają wszyscy skauci obecni na zbiórce oraz kadra szczepu z wyłączeniem Tropicieli. Każdy ze szczepów ma prawo wyboru 2 skautów ze swojego grona wędrowników i delegowania ich do Rady Skautów. Rada Skautów spotyka się co najmniej raz do roku w czasie i miejscu zjazdu Komendy Głównej. KOMENDANT GŁÓWNY hm. Paweł Chwiłkowski. Siedziba: ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław Liczebność 100 instruktorów 400 skautów Data powstania: 2.03.2016.

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza – lokalna organizacja harcerska. Jest zarazem stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Siedziba organizacji mieści się w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej 12B/10. W chwili obecnej działa na terenie Gdańska i Gdyni. Przy Kręgu działa Harcerski Związek Drużyn, skupiający harcerzy, harcerki, wędrowników, wędrowniczki i zuchy (członkowie HZD), działających w drużynach, samodzielnych zastępach i gromadach zuchowych. Członkowie Kręgu dzielą się na zwyczajnych, obserwatorów, wspierających i honorowych. Z końcem roku 2010 NKIH "Leśna Szkółka" stał się organizacją pożytku publicznego. 21 lutego 2016 r. NKIH "Leśna Szkółka" został objęty - wraz z 10 innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi - Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Władzami są: Sejmik Kręgu, Komenda Kręgu, Komendant Kręgu, Komisja Rewizyjna Kręgu. Sejmik Kręgu jest to walne zebranie wszystkich jego członków, zwoływane w trybie zwyczajnym dorocznie we wrześniu. W praktyce Sejmiki zwołuje się co najmniej dwukrotnie w roku - zazwyczaj po biwaku zimowym HZD również odbywa się Sejmik. Komendanta i resztę członków Komendy Sejmik wybiera na dwuletnią kadencję, podobnie jak Komisję Rewizyjną, której skład nie może się pokrywać ze składem Komendy. Komendant: hm. Filip Rudolf "Rudy" (2018-obecnie) Zasięg: Trójmiasto Siedziba: ul. Nowodworcowa 12B/10 81-581 Gdynia Liczebność 250 Data powstania: 8 stycznia 1990

Z Internetu w marcu 2020 roku teksty wybrał: hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy
Słupca, 25 marzec2020 roku

20 lipiec 2020 Kampania „Proporzec dla Kręgu” ZHP w Słupcy w cieniu pandemii koronawirusa

Kampania „Proporzec dla Kręgu” ZHP w Słupcy w cieniu pandemii koronawirusa

Czuwaj!

Dziękujemy przyjaciołom i sympatykom naszego Kręgu Seniorów za pomoc w kampanii „Proporzec Kręgu”. A jak to się zaczęło? Na początku roku, w  drodze ze szpitala w Poznaniu, gdzie odwiedzaliśmy hm. Andrzeja Wolskiego -  phm. Gosia, żona hm. Andrzeja, zwróciła się do mnie ze słowami, by na 20-lecie Kręgu to jest na 26.05.2020 roku ufundować Proporzec Kręgu. Wcześniej już wielokrotnie rozmawialiśmy o takim planie. Na najbliższej zbiórce postanowiliśmy -  rozpoczynamy kampanię „Proporzec Kręgu”.   Niestety - w Polsce w tym czasie wybuchła pandemia koronawirusa. Ustały zbiórki i spotkania, zostaliśmy w domach. Jednak ten czas zarazy nie przeszkodził w realizacji zadaniach naszej proporcowej kampanii. Wielu przyjaciół, sympatyków, instruktorów seniorów, bezimiennych, a także członków naszego Kręgu ofiarowało nam środki finansowe na proporzec. Ofiarnie pomagali w naszej kampanii: seniorzy z Wielkopolski, z Kujaw byli komendanci hufca Słupca, komendant hufca ZHP Konin, burmistrz Miasta Słupcy, zakłady pracy ze Słupcy, biura rachunkowe, organizacje pozarządowe, przyjaciele z Caritasu i Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, starosta słupecki, redakcja „Gazety Słupeckiej”. Zbieramy dalej i za każdą najdrobniejszą pomoc dziękujemy. Z każdy najmniejszy grosik, za dar serca i dobre słowo dziękujemy. Poniżej ośmielamy się prosić o dalszą pomoc i podajemy konto do wpłat. Gratulujemy pierwszym  uhonorowanym „Medalem Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy”, a są to  są: Michał Pyrzyk - Burmistrz Słupcy, Władysław Filipczak - Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”, hm. Paweł Napieralski - Przewodniczący WRHKSiS, hm. Michał Kałużny - Komendant Hufca ZHP w Koninie, hm. Andrzej Wolski - Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy. Medal ten będzie corocznie przyznawany w dniu rocznicy powstania Kręgu - dnia 25maja.

Prosimy o dalszą pomoc i wsparcie.  Nasze konto 93 8542 0001 0025 3754 0411 7423. Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy (z dopiskiem „proporzec”).

Dziękujemy za listy gratulacyjne, dyplomy, pozdrowienia, życzenia i dobre słowo.

Łączymy najserdeczniejsze pozdrowienia harcerskie czuj – duch!

                                

W imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy
Władysław Szymański, komendant

 

15 czerwiec 2020 Rozkaz L. 3//2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego    Słupca, dn. 15.06.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy

Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2020

1,Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1.Zarządzenia

Mianuję  chorążym proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Wojciecha Boruszaka.

Mianuję kronikarzem proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Andrzeja Wolskiego.

1.2.2.Decyzje

Decyzją z od 25 maja 2020 roku Medal Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

otrzymują:

Nr 2 hm. Andrzej Wolski Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy

Nr 3 hm. Michał Kałużny Komendant Hufca ZHP w Koninie

Nr 4 Michał Pyrzyk Burmistrz Słupcy

Nr 5 hm. Paweł Napieralski Przewodniczący WRHKSiS

Nr 6 Władysław Filipczak Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”

Czuwaj! 

 Czuwaj! hm. Władysław Szymański

 

15 marzec 2020 Rozkaz L. 1/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego      Słupca, dn. 15.03.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2020

Warszawa, 11 marca 2020r.

COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.  

Udział jednostek organizacyjnych i przedstawicieli ZHP w zagranicznych spotkaniach międzynarodowych zostaje zawieszony także do końca marca br. W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych po 1 kwietnia br. należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/  

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Czuwaj!

 ANNA NOWOSAD
Naczelniczka Z H P

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2020r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2019r.

 Lp

Nazwa jednostki

Komendant

Liczba czł.

2

Harcerski Krąg Senioró w  Słupcy

Hm. Władysław Szymański

 17/19

 

 

1.1.2

 

 Lp

 Stopień

 Imię i nazwisko

 Funkcja

 23

 hm.

Władysław Szymański

Komendant Harcerskiego
Kręgu Seniorów w Słupcy

       

27

hm

 Andrzej Wolski

Członek Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP

 Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca

Lp

Stopień, imię i nazwisko

Krąg

Pełni funkcję statutową

22

hm. Maria Boruszak

HKS w Słupca

 

23

hm. Wojciech Boruszak

HKS w Słupca

 

24

hm. Edmund Głogowski

HKS w Słupca

 

25

hm. Krystyna Górczyńska

HKS w Słupca

 

26

hm. Eugeniusz Krajewski

HKS w Słupca

 

27

hm. Krystyna Przydryga

HKS w Słupca

 

28

hm. Stanisław Przydryga

HKS w Słupca

 

29

hm. Władysław Szymański

HKS w Słupca

  tak

30

hm. Andrzej Wolski

HKS w Słupca

  tak

31

hm. Zdzisław Woźniak

HKS w Słupca

 

32

phm. Władysława Garsztka

HKS w Słupca

 

33

phm. Małgorzata Wolska

HKS w Słupca

 

34

phm. Irena Woźniak

HKS w Słupca

 

35

phm. Grażyna Woźniak

HKS w Słupca

 

36

pwd. Halina Miętkiewicz

HKS w Słupca

 

37

pwd. Stefan Miętkiewicz

HKS w Słupca

 

38

pwd. Tadeusz Niemczewski

HKS w Słupca

 

39

pwd. Krzysztof Rewers

HKS w Słupca

 

40

pwd. Maria Woźniak

HKS w Słupca

 
             

 

Czuwaj!!
Michał Kałużny

5.Nagrody i wyróżnienia

5.2. Wyróżnienia

Składam gratulacje hm. Edmundowi Głogowskiemu w związku z uhonorowaniem dyplomem z okazji 90-urodzin przez Naczelniczkę ZHP hm. Annę Nowosad i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrzyni Aliny Główczyńskiej (30.12.2019).

Dziękuję za prowadzenie w roku 2019 dokumentacji finansowej Kręgu przez phm. M. Wolską i protokółowania zbiórek przez hm. E. Krajewskiego.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E Krajewskiego, hm. S. Przydrygę na spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej.

Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB, Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych hm. A. Wolskiemu.

Dziękuję za przygotowanie organizacyjne zbiórki uroczystej z okazji Dnia kobiet (11.03.2020) hm. W. Boruszakowi, hm. A. Wolskiemu, hm. Z. Woźniakowi.

Komendant Kręgu zapalił znicz pamięci na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu parafialnym w Słupcy (27.12.2019), brał udział w spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej, w zbiórce noworocznej Kręgu Starszyzny „Bezimienni” w Gnieźnie. (26.01.2019). Opracował Kronikę Kręgu za 2020 roku

 Czuwaj! hm. Władysław Szymański

25 maj 2020 Rozkaz L. 2/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Komendant Kręgu Seniorów    Słupca, dn.25.05.2020
  w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2020

W szczególnym dniu 25 maja 2020 roku, dniu naszego Jubileuszu – 20-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy składamy wszystkim naszym przyjaciołom podziękowania za to, że razem z Wami byliśmy i jesteśmy w Związku Harcerstwa Polskiego i po latach wcześniejszej bezpośredniej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami  mogliśmy spotykać się na harcerskich drogach, przy ogniskach, na seniorackich złazach, spotkaniach przyjaciół, piknikach,  biwakach, zbiórkach kręgów, zbiórkach regionalnych i ogólnopolskich, rajdach, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny, Dniach Skupienia Wspólnoty Skulskiej. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, bo tak wiele było pięknych dni i chwil w minionym  dwudziestoleciu kręgu…, bo mimo upływu lat my harcerze jesteśmy bez przerwy w drodze…
Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego ma już 20 lat. Powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego systematycznie prowadził działalność. Na podziękowania zasługują wszyscy członkowie kręgu, bo dzięki mim można obchodzić w 2020 roku doniosłe wydarzenie. Jubileusz 20-lecia działalności jest świetną okazją do rozmów o przeszłości  Kręgu Seniorów ZHP i planowaniu kolejnych działań na następne lata.

 1.2 Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1 Zarządzenia

Odwołuję z dniem 25.05.2020 roku zespół roboczy do organizacji  obchodów 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy w składzie:

1.Wojciech Boruszak
2.Eugeniusz Krajewski
3.Stanisław Przydryga
4.Andrzej Wolski
5.Zdzisław Wożniaka
Dziękuję za wzorowy udział w pracach Zespołu.

1.2.2 Decyzje

25 maja każdego roku począwszy od 25 maja 2020 roku to jest od  rocznicy 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy będzie zasłużonym przyjaciołom Kręgu wręczany medal wraz z odpowiednim  dokumentem.  Medal nadaje Komendant Kręgu. Wcześniej zaciąga opinię o kandydatach indywidualnych lub zbiorowych.
Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy z tytułu mianowania do pełnienia tej funkcji staje się wyróżniony medalem.
Medal po rozwiązaniu działalności Kręgu nie jest wręczany.

Czuwaj!
Czuwaj! hm. Władysław Szymański

Joomla templates by a4joomla