Statystyka

Odsłon artykułów:
553177

7-9 kwiecień 2017 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

 


   Po długiej dyskusji i konsultacjach ze środowiskami harcerskimi z całej Polski, instruktorzy obradujący na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, który odbywał się w Warszawie w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku, podjęli decyzję o zmianie brzmienia dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który dotychczas brzmiał następująco: Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
Od tej pory dziesiąty punkt prawa to: Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.
  Prawo Harcerskie po zmianie, którą w demokratycznym głosowaniu przyjął 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego, brzmi:
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego .
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.
   Ważnym elementem dyskusji była także kwestia wprowadzenia alternatywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Delegaci zdecydowali o zachowaniu jednej wersji roty: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.
   Delegaci zebrani na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęli ważne decyzje, które na stałe wpiszą się w realia funkcjonowania ZHP w zakresie działania struktury, kompetencji władz czy spraw członkowskich. Poniżej znajduje się zestawienie propozycji zmian w Statucie ZHP, które otrzymały 2/3 głosów delegatów obecnych na zjeździe (większość wymagana do zmiany Statutu ZHP):
–zmiana redakcji 10 punktu Prawa Harcerskiego
–poszerzenie katalogu działań podejmowanych przez ZHP dla osiągnięcia celów statutowych
–zmiana w zakresie kar organizacyjnych (wydłużenie czasu zatarcia kar oraz minimalnego okresu po którym osoba wykluczona może wrócić do ZHP, a także procedury odwoławcze w zakresie skreśleń)
–uściślenie zasad związanych z rozpoczęciem działalności podstawowych jednostek organizacyjnych działających poza granicami kraju
–dopisanie seniorów jako kategorii członkostwa w postanowieniach ogólnych Statutu ZHP
–doprecyzowanie zapisu mówiącego o wygaśnięcia mandatu członka władzy na skutek ukarania przez sąd harcerski
–doprecyzowanie kompetencji Rady Naczelnej ZHP, związanych z ordynacją wyborczą
–doprecyzowanie zapisów dotyczących kompetencji zjazdu i komendy hufca oraz
o przesunięciu wyboru delegatów na zjazd chorągwi de facto na zjazdy nadzwyczajne
–przeniesienie kompetencji związanych z ustalaniem zasad działania ruchów programowo-metodycznych z Głównej Kwatery ZHP na Radę Naczelną ZHP
–rozszerzenie katalogu osób z czynnym prawem wyborczym i głosem decydującym
na zjazdach hufców o instruktorów pełniących funkcję przybocznych w gromadach i drużynach mających przydział służbowy do tego hufca i opłaconą składkę członkowską
–doprecyzowanie zapisów o kompetencjach zjazdów chorągwi i zjazdu ZHP
–wzmocnienie kompetencji rad chorągwi i Rady Naczelnej ZHP, poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących opiniowania budżetów, planów pracy odpowiednio komendy chorągwi i GK ZHP oraz zapoznawania się komisji rewizyjnych z opiniami rad dotyczącymi budżetu oraz oceną komend dokonywaną przez radę w ramach procedury absolutoryjnej
–doprecyzowanie zapisów dotyczących zadań komend chorągwi i GK ZHP
–dostosowanie zapisów Statutu ZHP do przepisów Prawa o stowarzyszeniach,
w zakresie reprezentacji ZHP
–wprowadzenie zapisów dotyczących uwzględniania oceny komisji rewizyjnej oraz jednostki nadrzędnej na zjazdach hufców oraz chorągwi
–wprowadzenie wymogu związanego z koniecznością uzasadnienia uchwały
w przedmiocie powołania organu tymczasowego
–określenie, komu służy prawo zgłaszania projektów dotyczących zmian w Statucie ZHP.
   Zmiany, które wprowadził zjazd obowiązywać będę dopiero po zarejestrowaniu zmienionej wersji Statutu ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedyną zmianą, która obowiązuje od dnia jej podjęcia jest zmiana redakcji Prawa Harcerskiego.

Joomla templates by a4joomla