P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (kwiecień - czerwiec)

Wydarzenia w 2012roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (kwiecień - czerwiec)

01.04.2012

Komendant Hufca ZHP w Koninie zaprosił kadrę instruktorską hufca, przyjaciół harcerstwa oraz seniorów do wzięcia udziału w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Wyjazd w niedzielę 01.04.2012 r. (to nie żart!). W programie m.in.: zwiedzanie Cmentarza na Powązkach, wizyta w Centrum Nauki Kopernik i wiele innych atrakcji.

Foto hm. A. Wolski.

U grobu majora Ludwika Gawrycha.

Foto hm. A. Wolski.

Koszt wyjazdu wynosi 75 zł. Komenda Hufca dofinansowuje każdemu członkowi kadry hufca, seniorowi bądź zaproszonemu gościowi kwotę 60,00 zł

Uczestnik pokrywa tylko kwotę 15.00 zł!

Z naszego Kręgu w wycieczce wzięły udział następujące osoby: hm. Maria i hm. Wojciech Boruszakowie, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy.

Foto hm. W. Szymański.

Foto hm. W. Szymański.

12.04.2012

Odbyła się zbiórka „Ogólnopolskiego Ruch Programowo – Metodycznego „Wspólnota Seniorów ZHP” im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. W. Szymański.

W zbiórce uczestniczyli przedstawiciele 17 kręgów należących. W związku z rozwiązaniem Harcerskiego Kręgu Seniorów „Czwartacy” – Poznań Grunwald przez Komendanta Hufca, Krąg został skreślony z listy członków Wspólnoty.

Do Wspólnoty przyjęto kręgi, które na piśmie złożyły prośby o przyjęcie: Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Historycy” działający przy Hufcu Poznań Grunwald – Komendant hm. Stefan Psik, Krąg Starszyzny Harcerskiej w Mogilnie – Komendant pwd. Ryszard Fredyk, Harcerski Krąg „Piątaków” Seniorów przy Hufcu ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto      - Komendant hm. Tomasz Naganowski.

Zobowiązano Komendanta Wspólnoty do uzupełnienia wykazu Kręgów należących do Wspólnoty i przekazanie go komendantom, skarbnikowi i przewodniczącej komisji rewizyjnej Wspólnoty.

2 czerwca zbiórka przy remizie w Skulsku o godz. 9.45. Apel o godz. 10.00 .

W czasie mszy świętej śpiewane będą następujące pieśni: „Jest dla nas wzorem” – w czasie procesji na początku mszy świętej; „Prowadź nas Matko” w czasie zejścia pocztów sztandarowych, ministrantów, księży koncelebrantów i przejścia przed Mauzoleum;

„Modlitwę harcerską” na zakończenie uroczystości.

30.04.2012

Hm. W. Szymański uczestniczył 27.04 – 03.05.2012 w wycieczce Lazurowe Wybrzeże – Włochy.

1 dzień - wyjazd  i przejazd do Mediolanu (godz.: 14:00 z parking Orlen przy Obwodnicy w Słupcy)

2 dzień - Mediolan (9 godzin): Zamek Sforzów, Katedra, La Scala, Galeria Emanuela II, Przejazd do Ośrodka w rejonie Mediolan - Genua, nocleg, obiadokolacja. Muzea w Zamku Sforzów, wjazd do Mediolanu

3 dzień po śniadaniu wyjazd z Ośrodka i przejazd do Francji Monaco: spacer w centrum do Pałacu Książęcego, Monte Carlo, wizyta w Fabryce Perfum Grasse, przyjazd do Ośrodka w Francji, obiadokolacja,

4 dzień Nicea - Starówka, wizyta w Cannes (Pałac Filmowy i promenada gwiazd),

Na czerwonym dywanie w Cannes.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

5 dzień wyjazd do Włoch, Genua: spacer w Porcie i Stare Miasto, Padwa: Bazylika i spacer po Starym Mieście, obiadokolacja

6 dzień  Werona (9 godz.): Arena, Groby Scaligierich, Dom Juli,  Piazza di Erbe, Castelvecchio,  wyjazd do Polski

7 dzień powrót do Polski

2012.05.12

Wybory WRHKS

Foto hm. A. Wolski

18-20.05.2012

W XXVIII Harcerskim Rajdzie Rodło w Malborku  z naszego Kręgu uczestniczyli hm. Krystyna Górczyńska i hm. Eugeniusz Krajewski.W piątek zwiedzali Zamek Krzyżacki w Malborku a w sobotę płynęli w rejsie po pochylniach, najciekawszym fragmentem Kanału Ostródzko-Elbląskiego na trasie jelenie-Buczyniec i Buczyniec-Jelenie. Zwiedzili także po drodze Pałac w Waplewie - rezydencję Sierakowskich, którą spadkobierczyni - żona red. Bogdana Tomaszewskiego przekazała na cele muzealne.

19.05.2012

Zbiórka HKS

25.05.2012

Dokładnie w 12. rocznicę utworze­nia Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, na uroczystej zbiór­ce zameldowali się (25.05.) Władysław Szymański, Maria i Wojciech Boruszakowie, Lech Bydłowski, Edmund Głogowski, Krystyna Górczyńska, Eugeniusz Krajewski, Halina i Stefan Miętkiewiczowie, Krzysztof Re­wers, Andrzej Wol­ski. Zbiórkę zaszczycili: hm. Mi­chał Kałużny - Komendant Hufca ZHP Konin, Katarzyna Rybicka, Ta­deusz Kubacki i niżej podpisany, ja­ko przedstawiciele naszej redakcji.

Foto pwd. K. Rybicka.

  Jak przystało na rocznicę, nie obyło się bez wspomnień. Komendant Kręgu hm. Władysław Szymański w swojej ga­wędzie przedstawił początki HKS.

  W pięknej harcówce I Szczepu Harcer­skiego im. Janusza Korczaka w Słupcy 25 maja 2000 roku, 12 lat temu, w obec­ności komendantki Hufca phm. Danuty Śmiechowskiej i gospodyni harcówki hm. Marii Główczyńskiej, spotkało się 13 instruktorów: hm. Lech Bydłowski, hm. Sylwia Chojnacka, hm. Maria Cwudzińska, hm. Dariusz Dobersztyn, hm. Kry­styna Frydrychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Marek Kosmalski, pwd. Marek Krygiel, hm. An­drzej Wolski, phm. Irena Woźniak i hm. Zdzisław Woźniak. Postanowiono po­wołać Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy.

  Wybrano Radę Kręgu w składne: hm. Maria Cwudzińska, hm. Krystyna Fryd­rychowicz, hm. Stanisław Garsztka, hm. Edmund Głogowski, hm. Zdzisława Gorczyńska, hm. Andrzej Wolski.

  Na zbiórce 7 czerwca 2000 roku Rada Kręgu wybrała do pełnienia funkcji: przewodniczącego hm. Stanisława Garsztkę, zastępcę hm. Marię Cwu­dzińska, sekretarza hm. Zdzisławę Gór­czyńska, skarbnika hm. Krystynę Fryd­rychowicz, kronikarza hm. Edmunda Głogowskiego, członka hm. Andrzeja Wolskiego.

  W imieniu Rady Kręgu hm. Stanisław Garsztka zgłosił wniosek do Komendy Hufca ZHP Słupca o zezwolenie na działalność Kręgu.

  17 września 2001 roku funkcję prze­wodniczącej Rady Kręgu powierzono hm. Marii Cwudzińskiej.

 W skład Harcerskiego Kręgu Senio­rów w Słupcy weszli następujący in­struktorzy: hm. Maria Cwudzińska - komendantka, hm. Stanisław Garsztka - zastępca komendanta, hm. Edmund Głogowski - kronikarz, hm. Krystyna Gorczyńska - sekretarz, hm. Jadwiga Szymańska - skarbnik, hm. Andrzej Wolski - członek Rady Kręgu; obecnie zastępca komendanta, członkowie Krę­gu; hm. Wojciech Boruszak - obecnie chorąży historycznego sztandaru Hufca ZHP Słupca, hm. Krystyna Frydrycho­wicz, phm. Władysława Garsztka, phm. Eugeniusz Krajewski - obecnie sekre­tarz, Janina Mikołajczyk, Halina Mięt­kiewicz, Stefan Miętkiewicz, Krzysztof Rewers, hm. Władysław Szymański – obecnie komendant, phm. Małgorzata Wolska - obecnie skarbnik. W 2009 r. dołączyli do Kręgu phm. Antoni Dobersztyn, a w 2010 - pwd. Maria Woźniak i Łucja Dober­sztyn.

  19 października 2009 r. wybrano hm. Władysława Szymańskiego na komendanta kręgu.

  Od 4.09.2004 - HKS wszedł w skład Wspólnoty Skulskiej ZHP im. ks. hm. An­toniego Bogdańskiego, od 2010 do ru­chu powołanego przez naczelnika ZHP o tej samej nazwie.

  Od 2009 r. HKS należy do Wielkopol­skiej Rady Harcerskich Seniorów.

  Od 2006 roku HKS obecny jest na stro­nie internetowej Wydziału Se­niorów i Starszyzny Głównej Kwa­tery ZHP w Warszawie.

    Druh komendant przedstawił też po­krótce (bo jak sam powiedział, nie sposób wszystkiego wymienić) obszary aktyw­ności członków Kręgu. Wymienił m.in.: złazy, spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigi­lijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upa­miętniające krzyżami na mogiłach i epitafikami w Izbie Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniową o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpracę z mediami regionalnymi, szczególnie z „Gazetą Słupecką", udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej, Stołecznej, Zachodnio­pomorskiej, Krakowskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizo­wanych przez HKS z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Szamo­tuł, Konina, Orląt z Przemyśla, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca i naradach oraz udział przedstawicieli HKS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiato­wej Radzie Kombatantów i Osób Re­presjonowanych, Słupeckim Towarzy­stwie Społeczno-Kulturalnym, Ze­społach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej".

    Na zakończenie swojej gawędy stwier­dził: Jesteśmy potrzebni wtedy: - gdy możemy młodym służyć doświadcze­niem, - możemy pomóc harcerzom załatwiać różne sprawy. Słowem - „Jes­teśmy potrzebni społeczeństwu, harcer­stwu i samym sobie". Sobie jesteśmy po­trzebni, by przeżyć „dawnych wspom­nień czar", żeby spotkać się w gronie przyjaciół i „pomagać sobie wzajem".

    Przywołał też, ku pamięci, tych członków Kręgu, którzy odeszli na wieczna wartę: śp. hm. Marię Cwu­dzińska, śp. hm. Jadwigę Szymańską, śp. hm. Stanisława Garsztkę, śp. phm. An­toniego Dobersztyna.

   Obecność redaktorów „Gazety Słupec­kiej" na tej uroczystej zbiórce nie była przypadkowa. Zapraszając nas, Harcer­ski Krąg Seniorów postanowił podzięko­wać nam za publikacje o działalności i lu­dziach z harcerskiej „Familii". Szczególnie seniorowi słupeckiemu dziennikarstwa Tadeuszowi Kubackiemu,któremu na wniosek słupeckiego Harcerskiego Kręgu Seniorów komendant Hufca ZHP Konin wręczył Odznakę Ho­norową „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ko­nin" oraz Honorową Plakietkę Konińskiego Hufca.

   Tymi oto słowami Druh Komendant - hm. Władysław Szymański zwrócił się do odznaczonego: Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy wyraża Panu najserdeczniejsze podziękowania. W roku 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na łamach „Gaze­ty Słupeckiej" podjął Pan ogromne zada­nie, w 37 edycjach „Lokalnego Leksyko­nu Działaczy Harcerskich” przybliżył Pan czytelnikom 246 biogramów har­cerskich instruktorów. Dziękujemy Pa­nu, że dzięki swojej niesamowitej osobo­wości i pracowitości opowiedział Pan w wielkiej gawędzie o naszych współbra­ciach, harcerskich instruktorach z Małej Ojczyzny, z Ziemi Słupec­kiej".

  Wyróżnienia (honorowe plakietki) otrzymała Kasia Rybicka i niżej podpi­sany. Do wyróżnień dołączone były także cenne upominki książkowe. Jeszcze raz dziękujemy.

  Jak na harcerskiej zbiórce przystało śpiewano harcerskie piosenki przy akom­paniamencie ,,mistrza" akordeonu, pwd. Ste­fana Miętkiewicza.

  Na stołach płonęły znicze, było ciasto, kawa i truskawki.

  Na koniec uczestnicy uroczystej zbiórki w tym również zaproszeni goście utwo­rzyli, trzymając się za dłonie, harcerski krąg.

  Oj, zaiskrzyło... Jakby ubyło lat.     

 - Władysław Filipczak

Naczelny Redaktor „Gazety Słupeckiej”

Postscriptum

  … I na zakończenie mojej gawędy powiedział komendant Kręgu dedykuję wiersz Harcmistrzyni Heleny Ostaszewskiej - nam tu dzisiaj zgromadzonym a szczególnie naszym gościom:

Szanownemu Panu Tadeuszowi Kubackiemu

Redaktorowi Gazety Słupeckiej,  że w roku 100 – lecia Zwzku Harcerstwa Polskiego na łamach Gazety upeckiej  podjął ogromne zadanie; w  37 edycjach „Lokalnego leksykonu dziaczy harcerskich” przybliżył czytelnikom 246 biogramów harcerskich instruktorów . Dziękuję za wielką gawędę o naszych współbraciach – instruktorach harcerskich  z  Małej  Ojczyzny - Ziemi Słupeckiej.

Szanownej Pani Pwd. Katarzynie Rybickiej

Zastępcy Redaktora Naczelnego Gazety Słupeckiej która, systematycznie współpracuje z Harcerskim Kręgiem Seniorów w Słupcy opisując na łamach Gazety Słupeckiej działalność Kręgu i wielu jednostek organizacyjnych ZHP. Wielokrotnie włączyła się  w życie duchowe Kręgu. Na Mszach Świętych w intencjach za zasłużonych instruktorów ZHP prowadziła czytania i śpiew liturgiczny. Dziękuję za piękne zdjęcia z akcji i działalności zuchów harcerzy, i instruktorów harcerskich publikowane  w Gazecie Słupeckiej.

Szanownemu Panu Władysławowi Filipczakowi

Naczelnemu Redaktorowi  Gazety Słupeckiej, który od lat 60-tych ubiegłego stulecia – stulecia końca XX wieku, systematycznie w wielu mediach lokalnych opisuje działalność Związku Harcerstwa Polskiego: poczynania gromad zuchowych, drużyn, kręgów, jednostek organizacyjnych hufca, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, akcji letnich i zimowych, programowych, poczynania naszych przedstawicieli we władzach centralnych, chorągwianych i hufcowych Związku. Konsekwentnie stara się umacniać u czytelników idee i wartości jakie niesie dla młodego pokolenia ZHP. Pomaga i sponsoruje, jako Prezes wydawnictwa – Gazeta Słupecka  naszą organizację, szczególnie podstawowe jej jednostki.

Im głębiej
wchodzę w życie
i czas się odkłada na skroniach,
tym częściej wracam w przeszłość,
o której
nie sposób zapomnieć.

Wpisała się
w ślady za mną
pracą, przyjaźnią, przygodą,
i wraca echem dalekim,
i przypomina młodość.

Dziękujemy! C z u w a j!

02.06.2012

     Przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku odbył się XVI Patronalny Dzień Skupienia Harcerek i Harcerzy Skulskiej Wspólnoty im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego.

     Zebranych na skulskim rynku zaproszonych gości i rodziny zmarłych, których tabliczki epitafijne zostały umieszczone w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej, harcerzy, seniorów powitała komendantka Skulskiej Wspólnoty hm. Jadwiga Chalasz. Odczytany został Rozkaz specjalny L 1/2012 komendanta Hufca ZHP Konin hm. Michała Kałużnego, w którym zawarte były słowa, m. in. : „Z szacunkiem pamiętamy o historii, jednocześnie odważnie patrząc w przyszłość naszej harcerskiej drogi”.

     Przy Sanktuarium pielgrzymów powitał kustosz ks. kanonik Marian Kowalski informując na wstępie o przypadającej 15. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Bolesnej-Skulskiej Piety pochodzącej z 1420 roku znajdującej się w głównym ołtarzu Sanktuarium, której koronacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 3 czerwca 1997 roku w Gnieźnie. Ks. Kanonik w powitaniu powiedział, m. in: „Szczęśliwi byli skulscy pielgrzymi wtedy i dziś jesteśmy szczęśliwi, że aktu koronacji dokonał osobiście Jan Paweł II”.

       Mszę św. celebrował ks. infułat Antoni Łasa z Konina w asyście kapelana Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP ks. hm. Przemysława Kodzika, ks. Lecha Sobańskiego z Gniezna, zakonnika Brata Mariana byłego kierowcę papieża Jana Pawła II w Rzymie. Homilię okolicznościową wygłosił ks. infułat Antoni Łasa. Harcerską oprawę mszy św. przeprowadził hm. Tadeusz Mosiek.    

W Mauzoleum Pamięci Harcerstwa poświęcono 27 kolejnych tabliczek epitafijnych zmarłych Druhen i Druhów, w tym 3 tabliczki epitafijne na wniosek Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania skautingu na ziemi wielkopolskiej dla zasłużonych założycieli skautingu i harcerstwa: Ksawerego Zakrzewskiego- prezesa TG Sokół w Poznaniu i Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej, Wincentego Wierzejewskiego - współzałożyciela zastępu skautowego w Poznaniu, gen. Józefa Hallera - Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej, Przewodniczącego Harcerstwa Polskiego w latach 1920-1923 i Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wlkp. ZHP w latach 1927-1932.    

Zostały przygotowane podziękowania za pomoc w działalności Skulskiej Wspólnoty dla ks. infułata Antoniego Łasy i ks. prałata Tadeusza Sierosławskiego. Apel poległych przeprowadził hm. Włodzimierz Duch. Delegacje harcerskie i goście składali kwiaty i zapalali znicze przed Mauzoleum.

     Całość uroczystości prowadzili: przewodnicząca Kapituły Skulskiej Wspólnoty hm. Halina Smól-Bor i zastępca komendanta Skulskiej Wspólnoty hm. Włodzimierz Duch. Podczas całej uroczystości towarzyszyła nam orkiestra skulska pod batutą kapelmistrza Jana Skuratowicza.

     Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej prowadzonym przez dyrektora Jana Wadelskiego poczęstowano nas grochówką i skulskim chlebem. Było też spotkanie harcerskich pokoleń, na zakończenie harcerski krąg.

Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali: hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, phm. Małgorzata i hm Andrzej Wolscy.

06.06.2012

W rocznym kursie Biblijnym prowadzonym przez ks. Pawła Podeszwę z WS W Gnieźnie udział wziął hm. Władysław Szymański.

13.06.2012

W dniu imienin Śp. phm. A. Dobersztyna na grobie harcerski znicz zapalili hm. Krystyna Górczyńska i hm. Władysław Szymański.

Joomla templates by a4joomla