P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy (styczeń - marzec)

Wydarzenia w 2012 roku w Harcerskim Kręgu Seniorów w  Słupcy (styczeń - marzec)

12.01.2012

W spotkaniu Wspólnoty Skulskiej ZHP Krąg reprezentowali hm. Krystyna Górczyńska, hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu, hm. Andrzej Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

26.01.2012

W uroczystościach 5-lecia Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii bł. Michała Kozala w Słupcy uczestniczył hm. Władysław Szymański (sekretarz i kronikarz PZC).

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

15.02.2012

Wysłano prośbę do: Mariusza Roga Starosty Słupeckiego,  Pani Grażyny Kazuś Wójta Gminy Słupca i Pana Michała Pyrzyka Burmistrza Słupcy o zakupienie do bibliotek książek wydanych przez Wydział Seniorów Głównej Kwatery ZHP pt. „Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych”. W książce tej jest rozdział opisujący działalność naszego Kręgu.

            Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom powiatu a szczególnie młodzieży i dzieciom działalność poprzednich pokoleń w realizacji celów harcerskich i misję organizacji - wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

23-25.03.2012

W Warszawie odbyło się spotkanie komendantów kręgów, kierowników referatów chorągwianych, instruktorów Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP oraz zaproszonych gości z całej Polski.  Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański.

W pierwszym dniu harcerscy seniorzy odwiedzili Muzeum Harcerstwa, gdzie hm. Katarzyna Traczyk z całą kadrą pracowników Muzeum  przedstawiała ogromny i ciekawy dorobek placówki.

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego.

Wieczorem Stowarzyszenie - Krąg Harcerzy Seniorów „Okęcie” pod komendą hm. Henryka Dąbrowskiego przeprowadził harcerski kominek o Jurku Dargielu. Gawędę wraz z prezentacją twórczości Jurka przedstawił phm. Włodzimierz Dusiewicz  „Dusza”.

W następnym dniu kierownik WSiS GK ZHP hm. Zbigniew Południkiewicz zaproponował program spotkania. Wcześniej minutą ciszy uczciliśmy zmarłych w ostatnim roku seniorów, których sylwetki przedstawiali komendanci Kręgów. Z naszego Kręgu na ostatnią wartę do Domu Ojca odszedł  śp. phm. Antoni Dobersztyn – Jaworzniak.

Kierownik Wydziału Programowego GK ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus omówiła kierunki działań Związku, mówiła także o włączenie się seniorów harcerskich do obchodów Roku Regionów.

Hm. Emilia Kulczyk-Prus wręczyła sznur funkcyjny hm. Kazimierze Rosińskiej na funkcję instruktora Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP.

Hm. Jadwiga Kowalik - zastępczyni Kierownika Wydziału przedstawiła sprawozdanie z działalności Wydziału za 2011 rok oraz harmonogram działań kręgów w roku 2012.

Na XXI Złaz do Łodzi zaprosił phm. Daniel Głowacki kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Łódzkiej.

Hm. Władysław Setniewski zreferował odbyte 27 sierpnia 2011 roku XV Trójstronne Spotkanie Czechów, Słowaków, Polaków, gdzie padła propozycja rozszerzenia spotkania o harcerzy z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Hm. Teresa Tarkowska Dudek wiceprzewodnicząca Prezydium Subregionu Europy Środkowej przedstawiła sprawozdanie z  seminarium subregionu oldskautów które odbyło na Perkozie i w Gdańsku. W tym roku odbędzie się XVI Trójstronne spotkanie w okolicy Trencina. Omówiła też problematykę spraw międzynarodowych, w tym 26 Światową Konferencję ISGF w Villa Olmo – Como – Włochy i konferencję sprawozdawczo-wyborczą Trójstronnego XVI Spotkania.

Ważny list do Prezydenta RP przygotował Harcmistrzowski Krąg Instruktorów „Czerwona Szpilka” z Zielonej Góry a zapoznał z nim Kierownik Wydziału.

Druhna hm. Irena Pawletko – zachęcała do prezentowania działalności kręgów na Witrynie Internetowej WSiSH GK ZHP. Została wydana monografia o 57 kręgach z 14 chorągwi pt. „Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych”.

Hm. Stefan Romanowski przedstawił sprawozdanie z prowadzonej przez seniorów akcji pomocy dla polskich organizacji harcerskich na Białorusi i Łotwie.

O X jesiennych spotkaniach harcerskich seniorów na Głodówce mówił hm. Władysław Setniewski. Zachęcał do następnych spotkań na Głodówce

Hm. Bogdan Radys z Chorągwi Gdańskiej zapoznał z programem Trasy Seniorów XXVIII Harcerskiego Rajdu „Rodło” do Malborka i na rejs po pochylniach Kanału Ostródzko-Elbląskiego.

Hm. Irena Rozwadowska zaprosiła na Rajd Świętokrzyski do Suchedniowa.

Na wieczornym kominku gościliśmy Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego hm. Adama Massalskiego.

W ostatnim dniu spotkania były dyskusje na temat pracy kręgów, referatów, Wydziału, Głównej Kwatery. Kierownik Wydziału podziękował wszystkim za pracę i współpracę. Ustalono, że następne spotkanie kierownictwa Seniorów i Starszyzny ZHP odbędzie się na początku października 2012r.

W wielu złazach, zlotach, rajdach, akcjach, spotkaniach, konferencjach i seminariach uczestniczyli członkowie HKS ze Słupcy.

17.03.2012

Harcerskie Dzień Kobiet.

Foto hm. A. Wolski.

Foto hm. A. Wolski.

26.03.2012

Na wieczną wartę do Domu Ojca odszedł członek naszego Kręgu

Śp. phm. Antoni Dobersztyn.

Śp. Podharcmistrz urodził się w 1930 roku w Słupcy.

       Najmłodszy syn Józefa i Marianny z domu Wiśniewskiej (rodzeństwo: 2 braci). Ojciec  Elżbiety, Arlety i Dariusza, także działacza ZHP, dziadek: Adama, Arkadiusza, Kaspra, Agnieszki, Katarzyny, Agaty, Dominiki. Mąż Łucji z domu Olejniczak.

       Podharcmistrz Antoni Dobersztyn przyrzeczenie harcerskie złożył w roku 1945 w Słupcy a zobowiązanie instruktorskie w 1957. Stopień przewodnika zdobył w 1957 a podharcmistrza w 1959. Zastępowy, w latach 1946 drużynowy drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Słupcy. Po 1957 roku członek Komendy Hufca ZHP w Słupcy, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Współorganizator obozów letnich Hufca ZHP Słupca. Członek Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

       W Konspiracyjnym Wojsku Polskim był dowódcom Plutonu Czujności Skautowej. Pluton działaczom „spalonym politycznie” organizował ucieczkę na zachód  przez Czechosłowację dalej do Niemiec Zachodnich. Za przynależność do KWP, w 1950 roku przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazany na 9 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich, przepadek całego mienia. W straszliwych warunkach więziennych przebywał 4 lata i 4 miesiące.

       Tak o swoje gehennie opowiadał: Przywieźli nas do Jaworzna w nocy, ale do więzienia prowadzono nas rano, około 5 km. Konwój żołnierzy KBW. Co 2 metry żołnierz i służba bezpieczeństwa z psami. Więzienie do którego nas prowadzono, było w czasie II wojny światowej kwarantanną Oświęcimia i były tam ślady po więźniach przeznaczonych do obozu koncentracyjnego. Ogrodzenie jak w Oświęcimiu, z napięciem elektrycznym, pas śmierci z jednej i drugiej strony, grabiony trzy razy dziennie. Pracowaliśmy w kopalni bardzo wilgotnej, bez szybu, zejście pochylnią. To kopalnia o najcięższych warunkach pracy. Niektórzy nie wytrzymali i poszli na druty. Jak była wojna w Korei, przygotowywano nas, żeby wysłać jako ochotników.

         Pracownik CRS na różnych stanowiskach. Pracownik w Gospodarce Komunalnej i w Banku Gospodarki Żywnościowej w Koninie na stanowisku Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Prezes ZMWP Jaworzniacy i Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów przy Marszałku Wielkopolskim.          

          Oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika. Porucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

          Wyróżniony między innymi: Medalem Pro Memoria, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, Krzyżem Więźnia Politycznego,  Patentem Weterana Walk za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego”, „ Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Za Zasługi dla Powiatu Słupeckiego, Herbową Tarczą Słupcy.

W ostatnie drodze na słupecki cmentarz towarzyszyły Mu tłumy Słupczan, koledzy – Jaworzniacy, kombatanci, instruktorzy harcerscy, harcerki, harcerze, władze starostwa i miasta. A nad mogiłą pochyliły się sztandary.

Joomla templates by a4joomla